Префікс-модифікатор пре- у репертуарі поетичних ідіостилістичних кодів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2006
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
У статті аналізується креатнвннй потенціал форманта пре- якк експонента семантико -граматнчної категорії кількісної градації ознаки у поетнчному мовленні, його емотивно-експресивна потужність і здатність до модифікації значення лексем різннх частин мови.
Creative pot ential o f t he form ant п реa s e xponent o f s emanticogrammatical category o f qua ntitative gra dation o f s ign i n poe tical s peech, i ts e motiveexpressive pow er a nd a bility t o m odify m eaning o f l exemes o f di fferent pa rts o f speech a re a nalysed i n t he a rticle.
Опис
Ключові слова
рефіксінтенснфікатор, нноваційні ле ксемн, м однфіковані а д'єктиви/адвербіативи, pre fixintensificator, nnovative l exemes, m odified a djectives/adverbials
Бібліографічний опис
Записки з українського мовознавства = Opera in linguistica ukrainiana
DOI
ORCID:
УДК