Система джерел права Туреччини

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Стаття присвячена аналізу системи джерел права Турецької Республіки як основи правової системи країни. Незважаючи на закріплення у Конституції чіткого кола та іє- рархії джерел права, примату міжнародно-правових актів, існує паралельна регламента- ція питання джерел права та їх застосування Цивільним кодексом. Автор аналізує місце звичаїв, судових рішень та доктрини у сучасній правовій системі Туреччини.
Статья посвящена анализу системы источников права Турецкой Республики как основы правовой системы страны. Несмотря на закрепление в Конституции четкого круга и иерархии источников права, примата международно-правовых актов, существует параллельная регламентация вопроса источников права и их применение Гражданским кодексом. Автор анализирует место обычаев, судебных решений и доктрины в современной правовой системе Турции.
The article is devoted to the analysis of sources of law system of the Republic of Turkey as the basis of the legal system of the country. Despite the fact that the Constitution establishes a clear circle and a hierarchy of sources of law, the primacy of international legal acts, there is a parallel regulation of the issue of sources of law and their application by the Civil Code. The author analyzes the place of customs, precedents and doctrine in the modern legal system of Turkey.
Опис
Ключові слова
джерела права, закони, декрети, регламенти, міжнародні угоди, звичаї, судові рішення, доктрина, Туреччина, источники права, законы, декреты, регламенты, международные соглашения, обычаи, судебные решения, Турция, sources of law, laws, decrees, regulations, international agreements, customs, court decisions, doctrine, Turkey
Бібліографічний опис
Правова держава = Правовое государство = Сonstitutional State
DOI
ORCID:
УДК