EFFECT OF LACTOBACILLUS PLANTARUM ON TUMOR FORMATION CAUSED BY RHIZOBIUMRADIOBACTER

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
The aim of investigation was to study the effect of Lactobacillus plantarum bacteria and their metabolites on tumor formation in Kalanchoe daigremontiana Mill, plants experimentally inoculated with crown gall agents Rhizobium radiobacter. Methods. Leaves of test plants were inoculated with the cultures of bacteria R. radiobacter C58 and three Lactobacillus plantarum strains or their cell-free supernatants (CFS) with primary low pH (4.1—4.3) and with neutralized pH (6.5) in a ratio 1:1. After 45 days amount of samples with tumors and weight of tumor tissues were evaluated, and formation of necroses were checked out. Results. Lactobacilli and their supernatants effected tumor formation differently depending on the variant of treatment. Inhibiting activity in a case of all three investigated L. plantarum strains was exhibited by CFS with primary pH (4.1-4.3). Lactobacilli injected in plant tissues simultaneously with the pathogen decreased the amount of crown galled samples both in a case of low initial pH of cultural liquid (strain L. plantarum ONU 87 decreased in 86%, strain L. plantarum ONU 206 - in 95%), and in a case of neutralized pH of cultural liquid (strain L. plantarum ONU 87 decreased in 75%, strain L. plantarum ONU 206 - decreased in 94%). Bacteria of the strain L. plantarum ONU 991 didn’t exhibit the inhibiting activity in cases of the treatments with cultures of lactobacilli and with the neutralized supernatant. At the same time, the overnight cultures of all strains showed clear antagonistic activity in vitro. Injecting the cultures of lactobacilli and their supernatants both with low and neutral pH resulted in 'wide zones of necrosis comparing to that obtained after the injection of tissues with sterile distillated water with the same pH. Conclusion. Lactic acid bacteria L. plantarum differ in the level of inhibition of tumor formation caused by R. radiobacter. Strain L. plantarum 206 was the best antagonist in these investigations: both the amount of infected samples and weight offormed tumors significantly decreased in all -variants of the treatments. Inhibiting activity of metabolites from the cultural liquid of lactobacteria probably is explained not only with the action of organic acids, but also with the action of bacteriocins and other products of metabolism.
Метою дослідження було вивчення впливу бактерій Lactobacillus plantarum та їх метаболітів на утворення пухлин у рослин Kalanchoe daigremontiana Mill, за інокуляції збудниками бактеріального раку Rhizobium radiobacter. Методи. Листя тест-рослин інокулювали культурами бактерій R. radiobacter С58 та трьох штамів Lactobacillus plantarum або їх надосадовими рідинами (HOP) з вихідним низьким значенням pH (4,1—4,3) та з нейтралізованим pH (6,5) у співвідношенні 1:1. Через 45 днів враховували кількість зразків, у яких утворилися пухлини, масу пухлинних тканин і відмічали утворення некрозів. Результати. Показано, що на утворення пухлин лактобацили та їх надосадові рідини впливали по-різному в залежності від варіанта обробки. Інгібувальну активність у випадку усіх трьох досліджених штамів L. plantarum проявила HOP з вихідним pH (4,1—4,3). Лактобацили, введені у рослинні тканини одночасно із патогеном, зменшували кількість зразків із симптомами бактеріального раку як у випадку низького вихідного pH культуральної рідини (штам L. plantarum ОНУ 87 зменшував на 86%, штам L. plantarum ОНУ 206-на 95%), так і у випадку нейтралізованого pH культуральної рідини (штам L. plantarum ОНУ 87 зменшував на 75%, штам L. plantarum ОНУ 206-на 94%). Бактерії штаму L. plantarum ОНУ 991 не проявляли інгібувальної активності у випадку обробки культурами лактобацил, а також нейтралізованою надосадовою рідиною. В той же час добові культури усіх штамів in vitro виявили чітку антагоністичну активність. Введення культур лактобацил та їх надосадових рідин як з низьким, так із нейтральним pH, призводило до поширених зон некрозу у порівнянні з такими за ін 'єкцій тканин стерильною дистильованою водою з такими самими значеннями pH. Висновок. Молочнокислі бактерії штамів L. plantarum відрізняються за рівнем пригнічення пухлиноутворення, спричиненого R. radiobacter. Штам L. plantarum ОНУ 206 виявився найкращим антагоністом у даних випробуваннях: за усіма варіантами обробок істотно .зменшувались як кількість інфікованих зразків, так і маса утворених пухлин. Інгібувальна активність продуктів метаболізму, що містяться в культуральній рідині лактобактерій, ймовірно, обумовлена дією не лише органічних кислот, а також бактеріоцинів або інших продуктів метаболізму.
Целью исследования было изучение влияния бактерий Lactobacillus plantarum и их метаболитов на образование опухолей у растений Kalanchoe daigremontiana Mill, при инокуляции возбудителями бактериальногоparnRhizobium radiobacter. Методы. Листья тест-растений инокулировали культурами R. radiobacter С58 и трех штаммов Lactobacillus plantarum или их надосадочными жидкостями (НОЖ) как с первичными низкими значениями pH (4,1—4,3), так и с нейтрализованными pH (6,5) в соотношении 1:1. Через 45 дней учитывали количество образцов с опухолями, массу опухолевых тканей и отмечали образование некрозов. Результаты. Показано, что на образование опухолей лактобациллы и их надосадочные жидкости влияли по-разному в зависимости от варианта обработки. Ингибирующую активность в случае всех трех исследованных штаммов L. plantarum проявила НОЖ с первичным pH (4,1-4,3). Лактобациллы, введенные в растительные ткани одновременно с патогеном, уменьшали количество образцов с симптомами бактериального рака как в случае низкого первичного pH культуральной жидкости (штамм L. plantarum ОНУ 87уменьшал на 86%, штамм L. plantarum ОНУ 206 - на 95%), так и в случае нейтрализованного pH культуральной жидкости (штамм L. plantarum ОНУ 87 уменьшал на 75%, штамм L. plantarum ОНУ 206- на 94%). Бактерии штамма L. plantarum ОНУ 991 не проявляли ингибирующей активности в случае обработки культурами лактобацилл, а также нейтрализованной надосадочной жидкостью. В то же самое время суточные культуры всех штаммов in vitro выявили четкую анта- гонистическую активность. Введение культур лактобацилл и их надосадочных жидкостей как с низким, так и с нейтральным pH, приводило к обширным зонам некроза по сравнению с такими в случае инъекций тканей стерильной дистиллированной водой с такими же значениями pH. Вывод. Молочнокислые бактерии штаммов L. plantarum отличаются по уровню угнетения опухолео-бразования, вызванного R. adiobacter. Штамм L. plantarum ОНУ 206 выявился лучшим антагонистом в данных испытаниях: во всех вариантах обработок существенно уменьшались как количество инфицированных образцов, так и масса образованных опухолей. Ингибирующая активность продуктов метаболизма, содержащихся в культуральной жидкости лактобактерий, вероятно, обусловлена действием не только органических кислот, а также бактериоцинов или других продуктов метаболизма.
Опис
Мікробіологія і біотехнологія = Mіcrobіology & Bіotechnology : науковий журнал / ОНУ ім. І.І. Мечникова . – Одеса
Ключові слова
Rhizobium radiobacter, Lactobacillus plantarum, nhibition of tumor formation, crown gall, Kalanchoe daigremontiana, пригнічення пухлиноутворення, бактеріальнийрак, угнетение опухолеобразования, бактериальныйрак
Бібліографічний опис
Мікробіологія і Біотехнологія = Microbiology & Biotechnology
DOI
ORCID:
УДК