The development of science at the Odessa I. I. Mechnikov National University through the lens of biography

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
Номер ISSN
Номер E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
This article reveals the role of personality in the history of a classical university, development of domestic biography as a whole, as well as in Odessa I. I. Mechnikov National University, in particular at the university Scientific Library. The publication briefly analyzes the developments in the sphere of domestic biography. Scientific library of Odessa I. I. Mechnikov National University for many years practices, relying in their activities on recommendations and examples drawn from theory and methodology of science «biography», has accumulated rich experience in implementing biographical research, making them one of the priority areas in its work. The article lists the main works of the university library in this recent years: publications in scientific journals and collections, written in the form of biographical studies; encyclopedic dictionaries and reference books; personal bio-bibliographic indexes and monographs. Attention is emphasized on the publications of the series «Development of Science at Odessa I. I. Mechnikov National University», founded in 2010. The series is published under close academic collaboration of the library with departments of the university.
У статті розкривається роль особистості в історії класичного університета, розвиток вітчизняної біографістики в цілому, а також у Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова, зокрема в університетській Науковій бібліотеці. У публікації коротко проаналізовано напрацювання в галузі біографістики. Наукова бібліотека ОНУ імені І. І. Мечникова протягом багаторічної практики, спираючись у своїй діяльності на рекомендації та приклади, почерпнуті з теорії й методики науки «біографістики», накопила багатий досвід у здійсненні біографічних досліджень, зробивши їх одним з пріоритетних напрямків своєї роботи. У статті вказані основні праці університетської бібліотеки в даному напрямку за останні роки: публікації у наукових журналах та збірниках, що написані у вигляді біографічних етюдів; енциклопедичні словники й довідники; персональні біобібліографічні покажчики та монографії. Увага акцентується на виданнях серії «Розвиток науки в Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова», яка була заснована у 2010 р. Серія готується при тісному академічному співробітництві бібліотеки з кафедрами й цілими підрозділами університету. У статті зроблено огляд монографій, які вийшли в рамках цієї серии та присвячені як окремій особі, так і колективу вчених університету. В огляді вказано, як створюючи біографичні роботи, автори намагалися показати в них образи вчених різних спеціальностей, використовуючи при цьому певний контекст, різні композиційні варіанти біографічного матеріала й застосовуючи конкретний біографічний ключ. У кожній конкретній біографії подана характеристика оточення, в якому жила й працювала особа в рамках університетської корпорації. В работі над виданнями було задіяно багатий фактичний матеріал, зібраний в архівах університету, міста й області. Кожне з видань цієї серії має власну концепцію та структуру, яка була розроблена з урахуванням напрямків діяльності й специфіки поглядів ученого чи коллективу наукових співробітників, та відбиває їхній гідний внесок до науки Одеського університету.
В статье раскрывается роль личности в истории классического университета, развитие отечественной биографистики в целом, а также в Одесском национальном университете имени И. И. Мечникова. В публикации речь идет о наработках университетской Научной библиотеки в области биографистики. В статье перечислены основные труды университетской библиотеки в данном направлении за последние годы: энциклопедические словари и справочники; персональные биобиблиографические указатели и монографии. Внимание акцентируется на изданиях серии «Развитие науки в Одесском национальном университете имени И. И. Мечникова», основанной в 2010 г. В статье сделан обзор монографий, которые вышли в рамках названной серии и посвящены как отдельной личности, так и коллективу ученых университета.
Опис
Ключові слова
Odessa I. I. Mechnikov National University, development of science, biography, M. M. Lange, M. Ya. Grot, V. I. Grigorovich, Faculty of Physics, Faculty of Geology and Geography, Department of Ukrainian Literature, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, розвиток науки, біографістика, М. М. Ланге, М. Я. Ґрот, В. І. Григорович, фізичний факультет, геолого-географічний факультет, кафедра української літератури, Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова, развитие науки, биографистика, Н. Н. Ланге, Н. Я. Грот, В. И. Григорович, физический факультет, геолого-географический факультет, кафедра украинской литературы
Бібліографічний опис
Бібліотечний Меркурій
DOI
ORCID:
УДК