Власний капітал підприємства як економічна категорія

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Олді+
Анотація
Основою ринкової економіки є відносини власності, які в системі бухгалтерського обліку виражені категорією «власний капітал». Структура і динаміка власного капіталу є найсуттєвішим показником, що визначає фінансовий стан підприємства. Незважаючи на дослідження теми в різних її аспектах, вона досі є актуальною. Правове регулювання обліку власного капіталу підприємства здійснюється на підставі норм Податкового, Господарського та Цивільного кодексів, Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні», Національних положень (стандартів) обліку, Міжнародних стандартів обліку і звітності, тощо. На рівні підприємства відображення інформації по власному капіталу в юридичному та обліковому аспектах можна побачити в статуті підприємства, наказі про облікову політику, річній фінансовій звітності й інших звітах управлінського складу підприємства.
Опис
Ключові слова
ринкова економіка, капітал підприємства, економічна категорія
Бібліографічний опис
Перспективи регулювання соціально-економічних процесів в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Одеса, 6 жовт. 2023 р.) [Електронне видання] / відп. ред. О. В. Побережець ; ред. кол.: Є. І. Масленніков, О. М. Савастєєва, Л. О. Масіна та ін. – Одеса : Олді+, 2023.
DOI
ORCID:
УДК