Статті та доповіді ЕПФ, правові науки

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 471
 • Документ
  Правова природа та принципи новітніх прав людини
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2024) Бондарчук Є. В.; Борщенко, Владлена Валеріївна; Borshchenko, Vladlena V.
  У сучасному світі, де стрімкий розвиток технологій та глобалізація радикально змінюють усі аспекти нашого життя, новітні права людини набувають особливої актуальності. «Внаслідок наукового буму, що відбувся в середині XX ст. і продовжує тривати до сьогодні, перед людиною постало багато можливостей, яких до цього часу не існувало, зокрема, клонування людини, трансплантація органів, використання віртуальної реальності, штучне запліднення, зміна статі, генна інженерія. Право як система правових норм повинне давати адекватну відповідь на ці зміни у вигляді відповідного нормативного регулювання. Внаслідок всіх цих можливостей у людини виникають нові права, яких до цього часу не існувало. Такі права називають «четвертим поколінням прав людини» або новітніми правами людини.
 • Документ
  Етична складова використання штучного інтелекту в судочинстві
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2024) Ужевко А. О.; Борщенко, Владлена Валеріївна; Borshchenko, Vladlena V.
  Передумовами впровадження штучного інтелекту в систему судочинства України, насамперед, є її шлях до демократизації, створення реального механізму захисту прав та свобод, а також спрямованість до європейського та євроатлантичного курсу. Наша країна на шляху до тотальної діджиталізації правосуддя йде за прикладом багатьох європейських країн, тому важливо розуміти позитивні й негативні аспекти такого впровадження. Застосування інструментів штучного інтелекту в судочинстві ґрунтується на п’ятьох принципах, що були офіційно оприлюдненими CEPEJ «European Commission for the Efficiency of Justice» під назвою «Європейська етична хартія щодо використання ШІ в судових системах та їхньому середовищі» . Хартія проголошує, що використання інструментів та послуг, що пов’язані із сучасними технологіями у судовій системі, має на меті підвищення ефективності правосуддя .
 • Документ
  Конституція України. Окремі зміни: причини та наслідки
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2024) Стокалюк Д. В.; Кузнєцова, Зоя Вікторівна; Kuznietsova, Zoia V.
  Україна здобула незалежність у 1991 році, але Конституцію України прийняли через 5 років, а саме 28 червня 1996 року. З дня прийняття Конституції промайнуло більш як чверть десятиліття – 28 років. Змінювались президенти, парламенти, відбулось дві революції, почалась і триває війна. Українська Конституція теж змінювалась протягом 2004–2019 рр. тобто безліч разів. Якщо простежити хронологію змін, стає зрозумілим, що зміни мали б відображати шлях України до Європейського Союзу, демократії, чесного та справедливого правосуддя і здобуття справжньої неза¬лежності. Жодна з країн членів Євросоюзу не мала того досвіду, що Україна проходить зараз. На цьому шляху наша країна стала справді щитом демократії та цивілізованого світу.
 • Документ
  Цінність Конституції у свідомості української нації
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2024) Сергєєва Є. О.; Кузнєцова, Зоя Вікторівна; Kuznietsova, Zoia V.
  В юридичних наукових працях ще не привернуто достатньої уваги питанням цінності конституції. Необхідно зазначити, що категорія «цінність» – це те, що має надзвичайну важливість, значущість. Вважаємо, насамперед, що цінність Конституції проявляється в її унікальності, як нормативно-правового акту найвищої юридичної сили, для України та її майбутнього. Природа цього документу наділена великою духовною священною вартістю, в якій закріплені традиції, культура, спосіб життя, європейські прагнення громадян України. Саме за ці цінності сьогодні платять своїм життям тисячі українців.
 • Документ
  Щодо доцільності відновлення спеціалізованих військових судів
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2024) Савченко О. Р.; Степанова, Тетяна Валеріївна; Stepanova, Tetiana V.
  Виклики, які постають сьогодні перед нашою державою, спонукають до реформування наявної галузі безпеки, зокрема, і у сфері судової системи. Актуальність даної тематики проявляється в специфічності та відсутності належного правового регулювання питань, пов’язаних зі здійсненням національного судочинства над вчиненими військовими кримінальними правопорушеннями за період з 2014 року по теперішній час. На жаль, дана проблематика недостатньо розкрита вчени¬ми-науковцями, через що наявна прогалина не тільки на законо¬давчому рівні, а також на теоретичному, що, у свою чергу, тягне за собою виникнення складнощів при здійсненні належного судо¬чинства.
 • Документ
  Передумови запровадження інституту конституційної скарги в Україні
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2024) Ковальська С. В.; Левенець, Анжела Вікторівна; Levenets, Anzhela V.
  На певному етапі розвитку нашої держави виникла необхідність створення та легалізації правового механізму захисту громадянами своїх прав та законних інтересів, які надані їм Конституцією, що і зумовило запровадження інституту конституційної скарги. Використання вказаного механізму є новим досвідом для України, однак без нього неможливе існування держави зі справжньою демократією. Інститут конституційної скарги вже протягом багатьох років доводить свою ефективність в зарубіжних країнах, досвід яких може стати нормативним підґрунттям для вдосконалення чинного українського законодавства у сфері правового захисту прав і свобод людини та громадянина в Україні. Запровадження даного інституту є проявом адаптації національного законодавства до європейського, що є вкрай важливим на шляху України до набуття повноцінного членства у Європейському Союзі.
 • Документ
  Завдання процесуального інституту відводу (самовідводу)
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2024) Кастрова М. С.; Степанова, Тетяна Валеріївна; Stepanova, Tetiana V.
  Для дослідження правової природи відводу (самовідводу), на нашу думку, доцільно визначити його завдання. В юридичній літературі відсутній чіткий перелік таких завдань, проте вказане має важливе значення для визначення місця даного правового явища в процесуальному праві та судовій практиці. Виявлення завдань інституту відводу (самовідводу) допомагає зрозуміти сутність та значення даного правового явища, яке утворює додаткову гарантію права на неупереджений розгляд спорів. Вказана проблема має стати предметом подальших наукових досліджень, оскільки судова практика та дослідження зарубіжного досвіду можуть підштовхнути до виділення інших завдань, які виконує інститут відводу (самовідводу) в ході розгляду судових справ.
 • Документ
  Ієрархія конституційних цінностей: філософський аспект
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2024) Гаджиєв А. Х.; Ольховик, Людмила Анатоліївна; Olkhovyk, Liudmyla A.
  Повномасштабна війна в Україні зумовила пробудження національної самосвідомості українського народу, що проявляється насамперед в переосмисленні та конкретизації наших цінностей, які ми боронимо. Враховуючи, що Конституція за своєю сутністю є вираженням суверенної волі народу, а отже втіленням її правосвідомості, то за допомогою аксіологічного підходу до Основного Закону маємо змогу пізнати ці самі цінності, що втілені як права та свободи людини. Тому стає актуальною проблема ієрархізації конституційних цінностей, що має значення як теоретичне (пізнання сутності правової системи України, прав та свобод), так і практичне (удосконалення правотворчості, тлумачення права). Це необхідно для втілення прагнень щодо затвердження правової держави, забезпечення прав і свобод та проходження євроатлантичного курсу.
 • Документ
  Про питання удосконалення кримінально-правової охорони державної безпеки в контексті сучасних загроз
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2024) Чуваков, Олег Анатолійович; Chuvakov, Oleh A.
  В умовах активізації загроз конституційному ладу, суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності України, які набули особливої актуальності в контексті з військовою агресією Російської Федерації, виникає невідкладна необхідність в застосуванні ефективних і адекватних заходів з локалізації таких антидержавних проявів. З метою оперативного вирішення таких завдань на державі лежить природний тягар з створення ефективного механізму спрямованого на протидію такої злочинності. В авангарді такої протидії виступають правові норми, закріплені в І розділі Особливої частини Кримінального кодексу України.
 • Документ
  Концептуальні засади реформування кримінально-виконавчої системи України
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2024) Родіонова, Таїса Василівна; Rodionova, Taisa V.
  Насамперед відзначимо такий факт: теоретичним проблемам реформування кримінально-виконавчої системи України в пенітенціарну систему приділено недостатньо уваги в кримінально-виконавчій науці, проте деякі вітчизняні вчені вже зробили перші кроки в цьому напрямі. У процесі еволюції держави використовувалися різні назви, що характеризують цю сферу суспільних відносин. Так, у дореволюційний період цю систему називали тюремною, у радянський – виправно-трудовою. Сьогодні на законодавчому рівні закріплено такий термін, як «кримінально-виконавча система», проте, незважаючи на це, дефініція «пенітенціарна система» та інші словосполучення з прикметником «пенітенціарний»: «пенітенціарна політика», «пенітенціарні установи» тощо – набувають дедалі більшої популярності, у зв’язку із чим і викликають особливий інтерес.
 • Документ
  Пробаційний нагляд як альтернатива ув’язненню
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2024) Павлова, Тетяна Олександрівна; Pavlova, Tetiana O.
  Прийняття закону відбулося в межах реалізації положень Стратегії реформування пенітенціарної системи а саме для «запровадження моделі здійснення альтернативних заходів та санкцій (пробації), яка передбачає поєднання нагляду та надання соціальної, психологічної та іншої підтримки для забезпечення виправлення засуджених і їх повернення до самостійного загальноприйнятого соціально-нормативного життя в суспільстві». Із запровадженням у чинний Кримінальний кодекс України нового виду покарання, який є альтернативою ув’язненню, розпочався кримінологічний експеримент, за яким держава прагне застосувавши захід, схожий на один з видів звільнення від відбування покарання, а саме з випробуванням – ст. 75 КК України, скоротити рівень злочинності, призначивши покарання без ізоляції, прагнучи розвантажити виправні та виховні колонії, реалізовуючи на практиці основні напрями Стратегії.
 • Документ
  Детермінанти кіберзлочинності у кримінологічній науці
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2024) Орловський, Богдан Михайлович; Orlovskyi, Bohdan M.
  Кіберзлочинність є одним із найскладніших різновидів злочинності в кримінології, що має високу латентність та складний механізм скоєння злочинних діянь. Виникнення та розвиток кі-берзлочинності обумовлюється рядом причин, умов і факторів, що у сучасній кримінологічній науці називаються детермінантами кіберзлочинності. Варто розуміти, що з точки зору транснаціональності кіберзлочини займають третє місце у світовій злочинності, одразу після продажу зброї та продажу наркотичних засобів. Щорічно вони заподіюють значні за розміром збитки підприємствам, громадянам, державам за рахунок розкрадань і шахрайських дій, що вчиняються з використанням комп’ютерних технологій. Тому встановлення переліку детермінант кіберзлочинності має важливе значення для зупинення розвитку кіберзлочинності і мінімізації її наслідків у життєдіяльності суспільства.
 • Документ
  Legal status of Ukrainian refugees on the basis of EU temporary protection directive: essence and prospects
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2024) Sarakutsa, Mariia O.; Саракуца, Марія Олександрівна
  Russian invasion of Ukraine and the start of a full-scale war on February 24, 2022 provoked the most massive wave of migration processes to the countries of the European Union in recent decades. More than eight million of Ukrainians were forced to leave their homes and migrate to Europe. The large number of Ukrainian refugees has become a challenge for the EU, prompting it to review and adapt its approaches to migration and humanitarian aid. These changes included simplification of procedures for obtaining special legal status for Ukrainians, provision of financial and humanitarian aid to support refugees, and other measures to ensure their safety and well-being. I is advisable to use the best international practice, introduce common harmonized funding standards, and establish effective interaction and information exchange between the participants in the process.
 • Документ
  Міжнародні стандарти адвокатської діяльності: основні аспекти
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2024) Пілюк, Суліко Валеріївна; Piliuk, Suliko V.
  Адвокатуру традиційно відносять до сфери суспільних відносин, що регулюються національним правом. Водночас зростання ролі міжнародного права, зумовлене процесами глобалізації та міждержавної інтеграції, спричинює посилення впливу норм і принципів міжнародного права на національне законодавство. Відбувається своєрідна інтернаціоналізація правового регулювання та уніфікація правових норм різних держав. У зв'язку з цим, питання міжнародно-правового правового регулювання таких відносин набувають актуальності. Детальний аналіз норм міжнародного права, відповідності національного законодавства, дає можливість зробити висновки щодо досконалості, перспективи і напрямки розвитку українського національного права.
 • Документ
  Поняття та правові ознаки териториальної громади як первинного суб’єкта місцевого самоврядування
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2024) Прієшкіна, Ольга Василівна; Priieshkina, Olha V.
  У системі суб’єктів муніципально-правових відносин центральне місце належить територіальній громаді, яка являє собою сукупність історично сформованих видів спільної діяльності людини. На законодавчому рівні територіальна громада визнається як первинний суб’єкт місцевого самоврядування, основний носій його функцій і повноважень. Однак в науці до цього часу не існує загальновизнаного і прийнятного визначення територіальної громади, не достатньо проаналізовано її риси, функції, принципи та значення як основного елементу муніципальної влади. Необхідність теоретичного обґрунтування статусу територіальних громад обумовлюється потребою мати науково обґрунтовану систему знань про цей суб’єкт муніципального права, що дасть можливість створити основу місцевого самоврядування.
 • Документ
  Конкурсні засади на зайняття вакантної посади судді в Україні: реформування та сучасний стан
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2024) Левенець, Анжела Вікторівна; Levenets, Anzhela V.
  Питання організації та функціонування судової гілки влади викликають особливий інтерес та гостроту у будь-якій державі сучасного світу, яка позиціонує себе як демократична та правова. В Україні сфера правосуддя залишається надскладною протягом всього періоду незалежності, а в умовах повномасштабної війни виклики перед представниками судової влади виросли в рази. Саме за таких реалій наша держава намагається не тільки боротись за власне виживання, збереження територіальної цілісності та суверенітету, але й продовжує внутрішні перетворення, направлені на підвищення демократичних інститутів та виконання вимог щодо повноцінної інтеграції до ЄС.
 • Документ
  Ідеологія і практика рашизму
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2024) Кузнєцова, Зоя Вікторівна; Kuznietsova, Zoia V.
  Сьогодні тема рашизму, як явища, як категорії, яка отримала легітимізацію, є однією з найбільш актуальних і обговорюваних не тільки в Україні, але і в цілому світі. Одним з найнебезпечніших викликів, і навіть загроз всьому людству кінця ХХ – початку ХХІ століть виявився російський шовінізм, інакше рашизм, який є фактично ідеологічною основою державного політичного режиму російської держави. На жаль, це явище тісно увійшло до нашого повсякденного життя кривавим індикатором людиноненависницької російської агресії проти України, проти українського народу. Разом з тим, сутність вказаної проблеми зводиться до того, що це поняття має багато відтінків, безліч підходів до його визначення та розуміння. Тим часом ми спробуємо проаналізувати його особливості, закономірності виникнення та своїми дослідженнями намагатимемось сприяти викоріненню подібних явищ.
 • Документ
  Історія розвитку наукової думки про суб’єктів адміністративного права
  (Олді плюс, 2024) Чабан, Б. І.; Баламуш, Мар’яна Анатоліївна; Balamush, Mariana A.
  На відміну від теорії держави та права та теорій інших галузевих юридичних наук, наука адміністративного права за часи свого існування декілька разів змінювала доктринальні підходи до класифікації суб’єктів адміністративного права. В основному це були науково-методологічні причини, які на певному етапі розвитку даної галузі права ставили перед адміністративістами завдання про перегляд критеріїв класифікації суб’єктів адміністративного права. Найбільш розповсюджена в теорії держави та права класифікація суб’єктів права на фізичних та юридичних осіб не дозволяє розкрити специфіку адміністративних правовідносин. Основний недолік класифікації суб’єктів права на фізичних та юридичних осіб проявляється в адміністративному праві в тому, що вона не враховує специфіку правового статусу організацій публічного та приватного права, ігнорує факт існування таких специфічних суб’єктів як публічні службовці та підрозділи органів публічної влади, які не мають статусу юридичних осіб.
 • Документ
  Соціальний захист військовослужбовців в адміністративному судочинстві під час військового стану: сучасні виклики та перспективи розвитку
  (Олді плюс, 2024) Пузирний, О. О.; Миколенко, Олександр Іванович; Mykolenko, Oleksandr I.
  В умовах збройної агресії та систематичної трансформації України як держави європейського зразка, стає вкрай актуальним розгляд питання соціального захисту військовослужбовців. Основні принципи цього захисту фокусуються на встановленні гарантій, які сприяють реалізації конституційних прав і свобод, задоволенню матеріальних та духовних потреб військовослужбовців у відповідності до особливостей їх службової діяльності, соціального статусу в суспільстві та збереженню соціальної стабільності у військовому середовищі. У цьому контексті, адміністративне судочинство виступає важливим інструментом, гарантуючи військовослужбовцям їхні права та інтереси через справедливий розгляд справ та забезпечення необхідних заходів.
 • Документ
  Стан дослідженості протиправної бездіяльності як ознаки складу адміністративного правопорушення
  (Олді плюс, 2024) Потанін, І. Ю.; Миколенко, Олександр Іванович; Mykolenko, Oleksandr I.
  Вчення про склад адміністративного правопорушення та теорія адміністративно-деліктного права багато уваги приділяють класифікації складів адміністративного правопорушення, співвідношенню між собою його елементів (суб’єкт, об’єкт, суб’єктивна сторона та об’єктивна сторона), а також взаємозв’язку різних суб’єктивних і об’єктивних ознак складу (наприклад, місця і часу, мети і наслідків протиправного діяння, тощо). Втім, окремі ознаки, що характеризують елементи складу адміністративного правопорушення, залишаються мало дослідженими в науці адміністративного права та мало ефективними на практиці при кваліфікації діяння як адміністративного правопорушення.