Підвищення стандартів вищої освіти: переорієнтація в напрямі досліджень викладача та здобувача третього рівня вищої освіти

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Актуальність статті зумовлюється необхідністю дослідження досвіду та розвідок закордонних ЗВО у сфері підвищення якості вищої освіти, що успішно реалізовуються в університетах країн ЄС, Великої Британії та США, для врахування позитивних аспектів з метою впровадження найкращих практик в Україні. Мета – на основі результатів дослідження визначити сучасні моделі підвищення якості вищої освіти через переорієнтацію напряму досліджень університетського викладача з професійної галузі в педагогічну сферу, а також вивчити можливості підготовки за PhD-програмою викладачів-дослідників SoTL в Україні. Методи: вивчення публікацій, емпіричних даних закордонних ЗВО; аналіз і синтез інформації стосовно досліджуваної проблеми для з’ясування переваг і недоліків проєкту SoTL; формування висновків та рекомендацій. Результати: на основі аналізу публікацій та емпіричних даних визначено (1) можливість переорієнтації певного відсотка університетських викладачів із професійної галузі у сферу практичної педагогіки з метою підвищення якості освіти за програмою SoTL; (2) можливість підготовки викладача-дослідника (PhD in Education) за PhD-програмою; з’ясовано позитивні та деякі негативні аспекти для впровадження існуючої практики SoTL у сферу вищої освіти України. Висновки: з’ясовано передумови впровадження в українських університетах проєкту з досліджень викладання та навчання за фаховими дисциплінами (SoTL) як одного з напрямів внутрішнього забезпечення якості вищої освіти з метою посилення кадрового потенціалу університету, покращення якості викладання та виявлення існуючих проблем; підтримку фундаментальних досліджень у галузі педагогіки вищої школи, реалізацію PhD-програми «Доктор філософії в галузі освіти».
The topicality of the paper is determined by the need to study successfully implemented experience of enhancing quality standards in HEIs of the EU countries, Great Britain and the USA universities with the aim of implementing the best practices in Ukraine. Objective: to ascertain modern models of improving the HE quality standards through the reorientation of the university teachers’ research from the professional to pedagogical field, as well as studying the possibility of training SoTL teachersresearchers in the framework the PhD programs in Ukraine. Methods: study of existing publications and empirical data of foreign universities; analysis and synthesis of information related to the investigated problem to clarify the advantages and disadvantages of the SoTL project; forming conclusions and recommendations. Results: there was determined (1) the possibility of reorientation of a certain percentage of university teachers’ research in SoTL sphere in order to improve the HEIs quality standards; (2) the possibility of training a teacher-researcher (PhD in Education) under the PhD program in Ukraine; the positive and some negative aspects of the implementation of the SoTL practices in Ukraine’s HEIs were clarified. Conclusion: the prerequisites for the SoTL implementation in Ukrainian universities have been clarified as one of the directions of HE internal quality assurance to strengthen the University staff potential, improve the quality of teaching and learning and identify existing problems; there was established the necessity in support of fundamental research in the field of HE pedagogy and implementation of the PhD in Education program.
Опис
Ключові слова
якість вищої освіти, викладання та навчання, викладач-дослідник, PhD-програма, доктор філософії в галузі освіти, програма SoTL, quality standards in HE, teaching and learning, teacher-researcher, PhD in Education program, Doctor of Philosophy in Education, SoTL
Бібліографічний опис
Наука і освіта
ORCID:
УДК