«Діалогічні» та «монологічні» структури в повістях Л. Толстого 1880-х – 1890-х рр.

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
У статті аналізуються форми та типи мовлення: «монологічні», «діалогічні». Досліджується специфіка організації «мовленнєвих форм». Приділено увагу архітектоніці і пропорційному співвідношенню різних «мовленнєвих форм».
В статье анализируются формы и типы речи: «монологические», «диалогические». Исследуется специфика организации «речевых форм». Уделено внимание архитектонике и пропорциональном соотношению различных «речевых форм».
In this article the forms and styles of speech in L. Tolstoy’s novels were analysed: «monologue», «dialogical». Investigates the specifics of the organization «voice forms». Attention is paid to the architectonic and proportional ratio of different speech forms.
Опис
Ключові слова
типи діалогу, внутрішній монолог, авторська ремарка, «психологічні мотиви», типы диалога, внутренний монолог, авторская ремарка, «психологические мотивы», types of dialogue, inner monologue, the author’s remark, “psychological motives”
Бібліографічний опис
Вісник Одеського національного університету = Odesa National University Herald
DOI
ORCID:
УДК