Особливості механізмів психологічного захисту у дітей із затримкою психічного розвитку та дорослих

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2010
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
Номер ISSN
Номер E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Проведене емпіричне дослідження присвячено порівнянню механізмів психологічного захисту дітей старшого дошкільного віку із затримкою психічного розвитку та їхніх батьків. Отримані дані дозволяють стверджувати як про більшу розвиненість психологічного захисту у зрілої особистості, так і про більшу уразливість дитячої особистості із затримкою психічного розвитку відносно власної неадекватної захисної поведінки.
Проведенное эмпирическое исследование посвящено сравнению механизмов психологической защиты детей старшего дошкольного возраста с задержкой психического развития и их родителей. Полученные данные позволяют говорить как о большей развитой психологической защите у зрелой личности, так и о большей уязвимости детской личности с задержкой психического развития относительно собственного неадекватного защитного поведения.
The conducted empiric research is devoted comparison of mechanisms of psychological defence of children of senior preschool age time-lagged psychical development and their parents. Information is got allow to assert both about the greater developed psychological defence at mature personality and about greater vulnerability of child’s personality time-lagged psychical development in relation to an own inadequate protective conduct.
Опис
Ключові слова
індивідуальний розвиток, механізми психологічного захисту, інтенсивність захисних механізмів, индивидуальное развитие, механизмы психологической защиты, интенсивность защитных механизмов, individual development, mechanisms of psychological defence, intensity of nocifensors
Бібліографічний опис
Вiсник Одеського нацiонального унiверситету=Odessa National University Herald
DOI
ORCID:
УДК