Вплив комплексу мезо-тетра-(4-N-метил-пириділ) порфірину з вісмутом на ріст та формавання біоплівки PSEUDOMONAS AERUGINOSA ATCC 27853

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2008
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І.І. Мечникова=Odesa National Mechnykov University
Анотація
Комплекс мезо-тетра(4-N-метил-піридил)порфірину з вісмутом суттєво інгібує ріст Pseudomonas aeruginosa у суспензійній культурі. Підвищення інгібуючого ефекту спостерігається в двох інтервалах концентрацій: від 0,04 до 4,0 та від 40 до 80 мкмолей. Максимальна з досліджених концентрацій (80 мкмолей) зменшувала приріст біомаси P. aeruginosa на 80 %. Металокомплекс у концентраціях 0,04 та 40 мкмолей запобі- гає формуванню біоплівки у 1,8 і 2,7 рази, відповідно. При цьому знижується здатність клітин P. aeruginosa синтезувати кислі мукополіцукриди та об’єднуватися у конгломерати.
Комплекс мезо-тетра(4-N-метилпиридил) порфирина с висмутом обладает выраженной способностью ингибировать рост Pseudomonas aeruginosa в суспензионной культуре. Повышение ингибирующего эффекта наблюдалось в интервалах концентраций от 0,04 до 4 и от 40 до 80 мкмоль. Максимальная из использованных концентраций (80 мкмоль) ингибировала рост P. aeruginosa на 80 %. Металлокомплекс в концентрациях 0,04 и 40 мкмоль ингибировал образование биоплёнки в 1,8 и 2,7 раз, соответственно. При этом снижается способность клеток P. aeruginosa синтезировать кислые мукополисахариды и образовывать конгломераты.
The complex of meso-tetra (4-N-methylpirydil) porphyrin with bismuth can truly inhibit the growth of Pseudomonas aeruginosa. Increasing of inhibi tory ef fect was observed at two intervals of concent rat ion from 0.04 to 4 and from 40 to 80 μM. At interval of concentration of 4 - 40 μM the inhibitory effect was constant and arranged 60 %. The highest of used concentrations – 80 μM inhibited P. aeruginosa growth to 80 %. The complex can effectively prevent the biofilm formation used the strain of P. aeruginosa. Under discovered property concentrations – 0.04 and 40 μM, the biofilm formation was inhibited into 1,8 and 2,75 times. Under this decreasing of mucopolysaccharides synthesis was detected.
Опис
Мікробіологія і Біотехнологія = Microbiology & Biotechnology. - 2008 (1). С.86-92
Ключові слова
мезо-тетра (4-N-метил-піридил) порфірин, металокомплекс з вісмутом, антимікробна активність, біоплівка, Pseudomonas aeruginosa, мезо-тетра (4-N-метил-, порфирин, металлокомплекс с висмутом, антимикробная активность, биоплёнка, Pseudomonas aeruginosa, meso-tetra (4-N-methylpirydil) porphyrin, metallocomplex with bismuth, antimicrobial activity, biofilm, Pseudomonas aeruginosa
Бібліографічний опис
Мікробіологія і Біотехнологія = Microbiology & Biotechnology
DOI
ORCID:
УДК