Інноваційні методи вивчення іноземних мов: аналітичний огляд сайту для студентів-юристів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
У статті подано аналіз та розкрито лінгводидактичний потенціал французького сайту www.vie-publique.fr, розглянуто особливості його використання для навчання іноземної мови та формування франкомовної професійної комунікативної компетентності студентів- юристів.
В статье представлен анализ и раскрыт лингводидактический потенциал французского сайта www.vie-publique.fr, рассмотрены его особенности для изучения иностранного языка и формирования франкоязычной профессиональной коммуникативной компетентности студентов-юристов.
The article presents an analysis and reveals the linguodidactic potential of the French website www.vie-publique.fr, examines its features for studying a foreign language and the formation of French-speaking professional communicative competence of law students.
Опис
Ключові слова
професійно-орієнтований інформаційний сайт, комунікативна компетенція, професійно-орієнтована лінгводидактика, творче самовираження, професійний аспект, профессионально-ориентированный информационный сайт, коммуникативная компетенция, профессионально-ориентированная лингводидактика, творческое самовыражение, профессиональный аспект, professional-oriented information site, communicative competence, professionally oriented linguodidactics, creative self-expression, professional aspect
Бібліографічний опис
Правова держава = Правовое государство = Сonstitutional State
DOI
ORCID:
УДК