Социализация пользователей в виртуальном пространстве

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
Номер ISSN
Номер E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Сегодня можно говорить о формировании новой среды социального взаимодействия, которую именуют виртуальным пространством. Статья посвящена изучению места, занимаемого виртуальным пространством в жизни современной молодежи и подростков, а также тому, как вписываются новые формы социальной интеракции в классические концепции социализации личности. В статье использованы материалы репрезентативных исследований, проведенных в г. Одессе среди старшеклассников, которые раскрывают степень, форму и динамику проникновения подростков в виртуальную среду взаимодействия. На их основе автор делает выводы о том, что виртуальное пространство становится новой средой социализации личности на всех ее стадиях и уровнях.
Сьогодні можна говорити про формування нового середовища соціальної взаємодії, яке іменують віртуальним простором і яке стало найбільш вражаючим феноменом початку тисячоліття. У соціології завжди особлива увага надавалася механізмам засвоєння індивідами зразків поведінки, цінностей, правил і норм сучасного їм суспільства, що пов’язані з процесом соціалізації. Сьогодні в соціальних науках (психології, педагогіці) склалося декілька підходів, що намагаються вивчити процеси адаптації користувачів до віртуального простору, виявити ризики, пов’язані з ними, і знайти способи зробити процес соціалізації у віртуальному просторі більш керованим, послабити його стихійність і узяти під контроль. Соціологічний підхід традиційно вибудовувався навколо ідей розуміння, пояснення і прогнозування процесів, що відбуваються. У зв’язку з цим наша стаття присвячена вивченню місця, яке займає віртуальний простір в житті сучасної молоді та підлітків, а також тому, як вписуються нові форми соціальної інтеракції в класичні концепції соціалізації особистості. У статті використані матеріали репрезентативних досліджень, що були проведенні в м. Одесі серед старшокласників в 2006–2016 рр., які розкривають ступінь, форму і динаміку проникнення юнаків та підлітків у віртуальне середовище взаємодії, особливості соціалізації за безпосередньої участі віртуального простору, з’ясовується, які цінності переймає юнацтво у віртуальному просторі, які статуси і ролі засвоює в ньому. На основі емпіричних даних автор робить висновки про те, що віртуальний простір глибоко проник в усі соціальні інститути, що пов’язані з вихованням та освітою юнаків та дівчат, а також в структури їх повсякденності, а тому можна стверджувати, що він стає новим середовищем соціалізації особистості на всіх її стадіях і рівнях.
Today we can say about the formation of a new environment of the social interaction, which is called a virtual space and which has become the most impressive phenomenon of the beginning of the millennium. In sociology, special attention has always been paid to the mechanisms of individuals’ assimilation of behavior patterns, values, rules and norms of society that are relevant to the process of socialization. Today in the social sciences (psychology, pedagogy) there are several approaches that try to study the processes of user’s adaptation to the virtual space, identify the risks associated with them and find ways to make this socialization process in the virtual space manageable, weaken its spontaneity and take control. The sociological approach is traditionally built around ideas of understanding, explaining and predicting the processes that are taking place. This article is devoted to the study of the place occupied by virtual space in the life of modern youth and teenagers, as well as how new forms of social interaction fit into the classical concepts of the individual’s socialization. The article uses materials of representative researches conducted in Odessa among high school students in 2006–2016, which reveal the degree, shape and dynamics of teenagers’ penetration into the virtual environment of interaction, what features of socialization with direct participation of virtual space are found, what values are adopted in virtual space teenagers, what statuses and roles are mastered in it. Based on empirical evidence, the author draws the conclusion that virtual space has penetrated deeply into all social institutions related to the upbringing and education of teenagers, as well as in the structures of their everyday life, and therefore one can assert that it is becoming a new medium of socialization at all its stages and levels.
Опис
Ключові слова
виртуальное пространство, социализация, віртуальний простір, соціалізація, virtual space, socialization
Бібліографічний опис
Вісник Одеського національного університету = Odesa National University Herald
DOI
ORCID:
УДК