Асоціативна складова онімного ландшафту (антропонімний та топонімний компоненти)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Статтю присвячено дослідженню асоціативного поля влас- них назв, які є видатними пунктами онімного ландшафту. Метою стат- ті є аналіз асоціативних реакцій. Об’єктом дослідження є антропоніми та топоніми, які наявні в українському онімному ландшафті. Предметом до- слідження є властивості асоціативного образу власних назв українського онімного ландшафту. Методологія нашого дослідження включає в себе про- ведення вільного асоціативного експерименту та відстеження формування асоціативного гештальту онімного поля. Під час роботи було поставлено за- вдання: виявити сутність семантичних гештальтів асоціативного онімного поля. Стимулами для анкети вільного асоціативного експерименту стали широковідомі власні назви, які циркулюють в українському сегменті Інтер- нету та у сучасному культурному ландшафті. Власні назви Кличко, Юлія Тимошенко, Маруся Чурай, Роксолана, Київ, Львів є майже завжди у центрі публічної уваги. Дослідивши асоціативні поля цих стимулів ми дійшли висно- вку, що власні назви є не тільки акцентами в інформаційному ландшафті, а є культурними артефактами. Їхнє асоціативне наповнення складається зазвичай з одного, двох чи трьох семантичних гештальтів.
The article dwells on the study of the associative field of proper names, which are outstanding points of the onomastic landscape. The purpose of the article is to analyze verbal associative reactions given by the participants. The object of the research is the anthroponyms and toponyms that are present in the Ukrainian onomastic landscape. The subject of the study is the properties of the associative image of the proper names of the Ukrainian onomastic landscape. The methodology of our study includes conducting a free associative experiment and tracking the formation of associative gestalt of the onymic field. We outlined our task as to identify the essence of the semantic gestalt of the associative onymic field. The stimuli for the free associative experiment questionnaire became well-known names that are circulating in the Ukrainian segment of the Internet and in the modern cultural landscape. The personal names of Klitschko, Yulia Tymoshenko, Marusya Churai, Roksolana, Kyiv, Lviv are almost always in the center of public attention. Having investigated the associative fields of these stimuli, we came to the conclusion that their names are not only accents in the information landscape, but are cultural artifacts. Their associative field usually consists of one, two or three semantic gestalts.
Статья посвящена исследованию ассоциативного поля имен, которые являются выдающимися пунктами онимного ландшафта. Целью статьи является анализ ассоциативных реакций. Объектом исследова- ния являются антропонимы и топонимы, которые имеются в украинском онимном ландшафте. Предметом исследования являются свойства ассоци- ативного образа имен украинского онимного ландшафта. Методология на- шего исследования включает в себя проведение свободного ассоциативного эксперимента и отслеживание формирования ассоциативного гештальта онимного поля. Во время работы была поставлена задача: выявить сущность семантических гештальтов ассоциативного онимного поля. Стимулами для анкеты свободного ассоциативного эксперимента стали широко известные имена собственные, которые циркулируют в украинском сегменте Интер- нета и в современном культурном ландшафте. Имена собственные Кличко, Юлия Тимошенко, Маруся Чурай, Роксолана, Киев, Львов почти всегда в центре публичного внимания. Исследовав ассоциативные поля этих стиму- лов мы пришли к выводу, что имена являються не только акцентами в ин- формационном ландшафте, а также представляют собой культурные ар- тефакты. Их ассоциативное наполнение состоит обычно из одного, двух или трех семантических гештальтов
Опис
Ключові слова
антропонім, асоціація, вільний асоціативний експеримент, онімний ландшафт, топонім, антропоним, ассоциация, онимный ландшафт, свободный ассоциативный експеримент, топоним, anthroponym, association, free associative experiment, onomastic landscape, toponym
Бібліографічний опис
Записки з ономастики = Opera in onomastica
DOI
ORCID:
УДК