Інтегративний підхід у вивченні категорій становості й аспектуальності: лінгвістичний і філософський аспект. Соціолінгвістичний експеремент

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Мета статті — окреслити основні аспекти вивчення питання категорії становості й аспектуальності, які є одними із базових категорій свідомості. Об’єктом аналізу є категорія становості й аспектуальності, а предметом дослідження — інтегративний підхід у вивченні зазначених категорій. У роботі використано описовий, інтегративний методи та метод соціолінгвістичного експерименту. Результатом дослідження є чітке визначення категорії становості й аспектуальності у світоглядній картині світу із лінгвістичної та філософської точок зору, а разом із тим окреслення нового підходу до вивчення вже розроблених лінгвістичних категорій з нової точки зору — інтегративного підходу, застосування соціолінгвістичного експерименту. Актуальністю дослідження є висвітлення різних підходів до визначення поняття категорій становості й аспектуальності, окреслення різних дискурсів категорії становості і інтегрування їх в одну структуру. Практична цінність результатів дослідження полягає у можливості використання його результатів у вирішенні питань оптимізації процесів навчання філологів, для глибшого розуміння категоризації мов, фундаментальних дослідженнях еволюції глибинних, базових категорій української мови, покращення процесу засвоєння української мови як іноземної.
Цель статьи — очертить основные аспекты изучения вопроса категории состояния и аспектуальности, которые являются одними из базовых категорий сознания. Объектом анализа является категория состояния и аспектуальности, а предметом исследования — интегративный подход в изучении указанных категорий. В работе использованы описательный, интегративный методы и метод социолингвистического эксперимента. Результатом исследования является чёткое определение категории состояния и аспектуальности в мировоззренческой картине мира с лингвистической и философской точек зрения, а вместе с тем определение нового подхода к изучению уже разработанных лингвистических категорий с новой точки зрения: интегративного подхода, применения социолингвистического эксперимента. Актуальностью исследования является освещение различных подходов к определению понятия категорий состояния и аспектуальности, определение различных дискурсов категории состояния и аспектуальности, а также интегрирования их в одну структуру. Практическая ценность результатов заключается в возможности их использования для решения вопросов оптимизации процессов обучения филологов, для более глубокого понимания категоризации языков, фундаментальных исследованиях эволюции глубинных, базовых категорий украинского языка, для улучшения процесса усвоения украинского языка как иностранного.
The purpose of article is to outline the main aspects of the studying the category of the state and aspects, which are one of the basic categories of consciousness. The object of analysis is the category of the state and aspects, and the subject of the study is an integrative approach in the study of these categories. The research is used descriptive, integrative methods and the method of sociolinguistic experiment. The result of the study is a clear definition of the category of the state and aspects in the world view from a linguistic and philosophical point of view, and at the same time the definition of a new approach to the study of current developed linguistic categories from a new point of view — integrative approach, application of sociolinguistic experiment. The topicality of the research is the coverage of various approaches to the definition of the concept of categories of the state and aspects, the definition of various discourses of the category of the state and aspects, as well as their integration into one structure. The practical value of the research lies in the possibility of using its results in solving the problems of optimizing the training of philologists, for a deeper understanding of the categorization of languages, fundamental studies of the evolution of deep, basic categories of the Ukrainian language, and improving the learning process of the Ukrainian language as a foreign language.
Опис
Ключові слова
категорія, становість, аспектуальність, диференційна ознака, мовна ситуація, мовленнєвий код, категория, состояние, аспектуальность, дифференциальный признак, языковая ситуация, речевой код, category, social class, aspect, state, differential sign, language situation, speech code
Бібліографічний опис
Мова: Науково-теоретичний часопис з мовознавства
DOI
ORCID:
УДК
Зібрання