КОМУНІКАТИВНИЙ АСПЕКТ РАЦІОНАЛЬНОГО НАЧАЛА ПАМФЛЕТНОГО ЖАНРУ (на прикладі памфлетів М. Хвильового)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2012
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Астропринт
Анотація
Ефективність комунікативної функції публіцистики визначається рівнем раціонального осмислення дійсності. У статті розглянуто елементи раціонального мислення Хвильового-памфлетиста та досліджена їх комунікативна роль.
Эффективность коммуникативной функции публицистики определяется уровнем теоретического осмысления действительности. В статье рассмотрено элементы рационального мышления Хвылевого-памфлетиста и определена их коммуникативная роль.
The efficiency of communicative function of publicism is defined(determined) by a level of theoretical judgement of the validity. In clause is considered elements of rational thinking by Hvilevoi-pamfletist and their communicative role is determined.
Опис
Діалог : Медіа-студії : збірник наукових праць / ред. кол. : відп. ред. Александров О. В. [та ін.]. — Одеса : Астропринт, 2012. — Вип. 15. — 472 с.
Ключові слова
памфлет, раціональне мислення, переконання, сміх, термін, поняття, докази, судження, памфлет, рациональное мышление, убеждение, смех, термин, понятие, доказательство, рассуждение, pamflet, rational thinking, belief, laughter, term, concept, proof, reasoning
Бібліографічний опис
Діалог : Медіа-студії : збірник наукових праць
DOI
ORCID:
УДК