Феномен соціальної акомодації як предмет наукового аналізу

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
В статті авторкою проведено теоретичний аналіз сучасної психологічної літератури з проблеми соціальної акомодації та визначено, що соціальна акомодація включає в себе різні психологічні складові, які впливають на спосіб, яким люди взаємодіють і адаптуються до інших у соціальних ситуаціях. Психологічні складові соціальної акомодації можуть варіювати від особистості до особистості, але розвиток і поліпшення цих навичок може сприяти покращенню соціальної акомодації та взаємодії з іншими людьми. Соціальна акомодація це процес, коли особистість змінює своє поведінку, мовлення або думки для відповіді на вимоги або очікування іншої особи або соціальної ситуації. Соціальна акомодація може бути свідомою або несвідомою, іноді вона використовується для зменшення конфлікту або забезпечення гармонійної соціальної взаємодії. Соціальна акомодація зазвичай має на меті забезпечити гармонійну соціальну взаємодію та уникнення конфліктів у конкретних ситуаціях. Мета статті – провести теоретичний аналіз сучасних досліджень психологічної науки та розкрити сутність феномену соціальної акомодації. Соціальна акомодація може бути важливим елементом соціальної адаптивності, проте важливо пам'ятати, що акомодація повинна бути балансованою, іноді її надмірне використання може призвести до втрати власного ідентитету або потреби. Дослідження соціальної акомодації в психології та інших соціальних науках є важливим і динамічним напрямком, оскільки перспективами подальших досліджень можуть бути вивчення впливу культурних факторів на соціальну акомодацію та дослідження соціальної акомодації, що може допомогти краще розуміти способи вирішення конфліктів і проведення ефективних перемовин, а також вплив соціальної акомодації на ставлення до себе та до інших тощо.
In the article, the author conducted a theoretical analysis of modern psychological literature on the problem of social accommodation and determined that social accommodation includes various psychological components that affect the way people interact and adapt to others in social situations. The psychological components of social accommodation may vary from individual to individual, but developing and improving these skills can contribute to improved social accommodation and interactions with other people. Social accommodation is the process by which an individual changes his or her behavior, speech, or thoughts to meet the demands or expectations of another person or social situation. Social accommodation can be conscious or unconscious, sometimes it is use to reduce conflict or ensure harmonious social interaction. Social accommodation usually aims to ensure harmonious social interaction and avoid conflicts in specific situations.The purpose of the article is to conduct a theoretical analysis of modern research in psychological science and reveal the essence of the phenomenon of social accommodation.Social accommodation can be an important element of social adaptability, but it is important to remember that accommodation must balance; sometimes its excessive use can lead to the loss of one's own identity or need.The study of social accommodation in psychology and other social sciences is an important and dynamic direction, since the perspectives of further research may be the study of the influence of cultural factors on social accommodation and the study of social accommodation, which can help to better understand the ways of resolving conflicts and conducting effective negotiations, as well as the influence of social accommodations for attitudes towards oneself and others, etc.
Опис
Ключові слова
особистість, адаптація, інтеграція, міграція, соціальна акомодація, емоційний інтелект, спілкування, психологічне благополуччя, personality, adaptation, integration, migration, social accommodation, emotional intelligence, communication, psychological well-being
Бібліографічний опис
Психологія та соціальна робота
ORCID:
УДК