Мовленнєві стратегії комунікативної поведінки адресанта в художній комунікації (на матеріалі сучасної української прози)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
Номер ISSN
Номер E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
У статті проаналізовано художній наратив як реалізацію мовленнєвих стра- тегій адресанта. Доведено, що художня комунікація реалізована за допомогою наративної, описової і діалогічної мовленнєвих стратегій. Наративна страте- гія характерна для комунікативної позиції активного або нейтрального опові- дача, її мовними маркерами є граматичні форми дієслів доконаного виду, подан- ня подій у хронологічному порядку, динамізм оповіді, подієвість тощо. Описова стратегія представлена в авторському монологічному мовленні, містить ха- рактеристики місця дії, портретні описи персонажів, статичні елементи ху- дожнього світу тощо; на мовному рівні реалізована за допомогою суб’єктних та об’єктних синтаксем. Аргументативна стратегія передбачає логічний ви- клад інформації, подання міркувань мовця або в формі внутрішнього мовлення, або у формі авторського мовлення. На мовному рівні аргументативна страте- гія реалізована засобами вираження суб’єктивної модальності – вставними і вставленими синтаксичними конструкціями. Діалогічна стратегія реалізована у внутрішньому монологічному мовленні за допомогою питально-відповідних комплексів.
The article analyzes the artistic narrative as the implementation of the speech strategies of the addressee. It is proved that artistic communication is realized with the help of narrative, descriptive and dialogical speech strategies. The narrative strategy is characteristic of the communicative position of the active or neutral narrator, its language markers are the grammatical forms of verbs of the finished form, the presentation of events in chronological order, the dynamism of the narrative, the events, etc. Descriptive strategy is presented in the author's monologue broadcast, contains characteristics of the place of action, portrait descriptions of characters, static elements of the artistic world, etc.; at the language level implemented with the help of subject and object syntaxes. An argumentative strategy involves the logical presentation of information, the presentation of the speaker's thoughts either in the form of internal speech or in the form of copyright broadcasting. At the linguistic level, an argumentative strategy is implemented by means of expression of subjective modality - inserted and inserted syntactic constructions. The dialogue strategy is implemented in the internal monologue broadcasting with the help of questionmatching complexes.
Опис
Ключові слова
художній текст, художня комунікація, наратив, мовленнєва стратегія, адресант, artistic text, artistic communication, narrative, speech strategy, addresser
Бібліографічний опис
Вісник Одеського національного університету = Odesa National University Herald
DOI
ORCID:
УДК