Історичний роман «Козаки в Московії» в біографії Юрія Липи та звідстані часу

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
ФОП Бондаренко М. О.
Анотація
У статті йдеться про історичний роман Ю. Липи «Московія» як про подію в біографії автора та про актуальність проблематики й джерельної бази твору в контексті російсько-української війни. За допомогою біографічних джерел простежено історію написання та видання роману. Також зроблено спробу відтворити бібліографію історичних джерел і літератури, використаних Ю. Липою для створення образу Московії і москвичів XVII століття (суспільного та державного устрою, законів і звичаїв, ментальності й світогляду, повсякденного життя та поведінки). Підкреслено зв'язок мети автора і значення роману «Козаки в Московії» для українців. У підсумку зазначено уточнення фактів біографії й творчості Ю. Липи та перспективи дослідження – визначення ступені історичності роману та еволюції поглядів письменника-мислителя.
The article deals with Y. Lypa's historical novel "Muscovy" as an event in the author's biography and the relevance of the issues and source base of the work in the context of the Russian-Ukrainian war. The history of writing and publication of the novel is traced with the help of biographical sources. An attempt has also been made to reproduce the bibliography of historical sources and literature used by Yu. Lypa to create an image of Muscovy and of the muscvines 17th century (social and state system, laws and customs, mentality and outlook, lifestyle and behaviour). The connection between the author's goal and the significance of the novel "Cossacks in Muscovy" for Ukrainians is emphasized. In the conclusion, the clarification of the facts of Yu. Lypa's biography and creativity and the prospects of the research are specified – the determination of the degree of historicity of the novel and the evolution of the views of the writer-thinker.
Опис
Ключові слова
Юрій Липа, «Козаки в Московії», Московія, джерельна база, біографічні джерела, бібліографія, Yuri Lypa, "Cossacks in Muscovy", Muscovy, source base, biographical sources, bibliography
Бібліографічний опис
Чорноморська минувшина : записки Відділу історії козацтва на Півдні України
ORCID:
УДК