Фемінітиви в неологічному дискурсі дитячого мовлення

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
У статті розглянуто процес виникнення фемінітивів у неологічному дитячому дискурсі. Здійснено лінгвокогнітивну та словотвірну інтерпретацію дитячих інновацій на позначення осіб жіночої статі та виявлено динаміку їх створен- ня. Наведено приклади оказіоналістичних фемінітивів із поданням фрагмента дискурсу дитячого мовлення з урахуванням ситуативного контексту та віку інноватора. Установлено, що дитина з раннього віку виявляє підвищену чутливість до ґендерно-лінгвістичної рівності та креативно долає лакунарність мови в галузі номінації осіб жіночої статі.
The article deals with the process of feminine words occurrence within the neological child discourse. The linguocognitive and word-formation interpretation of child innovations for female person nominations was performed as well as the dynamics of its creation was revealed. The examples of occasional feminine words was presented alongside with a fragment of child speech discourse taking into account the situational context and the age of the innovator. It was determined that a child at an early ages shows increased sensitivity to gender-linguistic equality and creatively overcomes the language lacunarity in the area of female nomination.
Опис
Ключові слова
фемінітиви, дитяче мовлення, неологічний дискурс, словотвір, словотвірні моделі, деривати, мовні інновації, оказіоналізми, feminine words, child speech, neological discourse, word-formation, word-formation models, derivative words, linguistic innovations, occasional words
Бібліографічний опис
Вісник Одеського національного університету = Odesa National University Herald