Вчимося впродовж життя: система розвитку персоналу в Науковій бібліотеці Одеського національного університету імені І. І. Мечникова

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
У статті показана власна модель системи підвищення кваліфікації, що охоплює всіх співробітників. Розглядається методика та форми роботи, які позитивно впливають на ефективну реалізацію творчого, фізичного і трудового потенціалу колективу та надають значну допомогу в рості професіоналізму кожного із співробітників. Впроваджена система розвитку персоналу дозволяє організовувати постійний контроль за якістю знань спеціалістів, створити банк даних про склад і кваліфікацію персоналу, планувати його переміщення та формувати резерв керівного складу бібліотеки.
В статье показана собственная модель системы повышения квалификации, которая охватывает всех сотрудников. Рассматривается методика и формы работы, которые положительно влияют на эффективную реализацию творческого, физического и трудового потенциала коллектива, и оказывают значительную помощь в росте профессионализма каждого из сотрудников. Внедренная система развития персонала позволяет организовывать постоянный контроль за качеством знаний специалистов, создать банк данных о составе и квалификации персонала, планировать его перемещения и формировать резерв руководящего состава библиотеки.
The main subject of article is consideration of own model of the system of professional development of the Scientific library of Odesa I. I. Mechnikov National University which covers all employees and library of higher educational institutions of Odessa and the South of Ukraine. The purpose of work is consideration of a technique and forms of work, which positively influence effective realization of creative, physical and labor capacity of collective and give significant assistance in growth of professionalism of each of employees. Training of employees consists of three levels: professional retraining, professional development, general education development. Practice has shown that such combination of forms of professional development brings positive results and affects the general professional standard of librarians. The main result of work of article is illumination of system of development of personnel, which allows organizing a constant control behind quality of knowledge of experts, to create a databank about structure and qualification of personnel, to plan his movements and to form a reserve of an administrative board of library. Scientific library of Odesa I. I. Mechnikov National University is the uniform methodical center for all high school libraries of the South of Ukraine. Results of research have practical value for employees of libraries, and all those who are interested in this subject.
Опис
Ключові слова
професійна підготовка, безперервна освіта, перепідготовка, професійний розвиток, навчання, наставник, адаптація, робоча поведінка, робочі результати, тестування, учбова програма, інтерактивні форми навчання, поглиблення знань, стажування, взаємозамінність, кругове обслуговування, професійне спілкування, професійне читання, профессиональная подготовка, непрерывное образование, переподготовка, развитие, обучение, наставник, адаптация, рабочее поведение, рабочие результаты, тестирование, учебная программа, интерактивные формы обучения, углубление знаний, стажировка, взаимозаменяемость, круговое обслуживание, профессиональное общение, профессиональное чтение, vocational training, continuous education, retraining, development, training, mentor, adaptation, working behavior, working results, testing, training program, interactive forms of education, increasing knowledge, probation period, interchangeability, circular service, professional communication, professional reading
Бібліографічний опис
Вісник Одеського національного університету = Odesa National University Herald
DOI
ORCID:
УДК