Екологізація як ключова передумова сталого розвитку транспортного сектору України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Астропринт
Анотація
В статті сформульовані пропозиції щодо забезпечення розвитку транспортного комплексу, які засновані на екологізації виробництва та вимагають створення науково-технічної, інституціональної та фінансової інфраструктури, функціонування якої створить умови для активізації природоохоронної діяльності. Розвиток транспортного комплексу, більшою мірою, забезпечується пріоритетністю формування системи екологічних цінностей сучасного суспільства та необхідністю ліквідації наслідків техногенезу.
В статье даны предложения по обеспечению развития транспортного комплекса, основанные на экологизации производства, что требует создания научно-технической, институциональной и финансовой инфраструктуры, функционирование которых создаст условия для активизации природоохранной деятельности. Развитие транспортного комплекса, в большей степени, обеспечивается приоритетностью формирования системы экологических ценностей современного общества и необходимостью ликвидации последствий техногенеза.
The paper set out proposals on the development of the transport sector, based on greening production, and require the establishment of scientific, technical, institutional and financial infrastructure, the operation of which will create conditions for accelerating environmental activities. The development of the transport sector, largely ensured priority environmental values forming the system of modern society and the elimination of consequences of technogenic.
Опис
Діалог: Медіа-студії: збірник наукових праць / ред. кол.: відп. ред. Александров О. В. [та ін.]. — Одеса: Астропринт, 2014.
Ключові слова
екологізація, транспортний комплекс, збереження біорізноманіття, природо-ресурсний потенціал, экологизация, транспортный комплекс, сохранение биоразнообразия, природо-ресурсный потенциал, Greening, the transport complex, biodiversity conservation, natural resource potential
Бібліографічний опис
Діалог: Медіа-студії: збірник наукових праць
DOI
ORCID:
УДК