Біотрансформація ксенобіотиків мікробіотою шлунково- кишкового тракту та її наслідки для людини

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
В огляді представлені дані сучасних джерел літератури про біотрансфор- мацію ксенобітиків мікробіотою шлунково-кишкового тракту людини. При- ведені основні ензими, які беруть участь у біотрансформації. Показана роль біотрансформації ензимів мікробіоти у активації та пригнічення лікарських засобів, детоксикації та токсикації чужорідних сполук та важких металів.
The review analyzes the literature data on the biotransformation of xenobitics by the microbiota of the human gastrointestinal tract. The main enzymes involved in biotransformation are presented. The role of biotransformation of microbiota enzymes in the activation and inhibition of drugs, detoxification and intoxication of foreign compounds and heavy metals is shown.
В обзоре проанализированы литературные данные о биотрансформации ксенобитиков микробиотой желудочно-кишечного тракта человека. При- ведены основные ферменты, участвующие в биотрансформации. Показана роль биотрансформации ферментов микробиоты в активации и ингибировании лекарственных средств, детоксикации и интоксикации чужеродных соединений и тяжелых металлов.
Опис
Ключові слова
кишечная микробиота, биотрансформация ксенобиотиков, энзимы, красители, тяжёлые металлы, лекарственные препараты, кишкова мікробіота, біотрансформація ксенобіотиків, ензими, барвники, важкі метали, лікарські препарати, intestinal microbiota, biotransformation xenobiotics, enzymes, dyes, heavy metals, drugs
Бібліографічний опис
Мікробіологія і біотехнологія
DOI
ORCID:
УДК