КООРДИНАЦИОННЫЕ СОЕДИНЕНИЯ ХЛОРИДОВ И НИТРАТОВ КОБАЛЬТА(II), НИКЕЛЯ(II) И МЕДИ(II) С 4-ФЕНИЛСЕМИКАРБАЗИДОМ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2007
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Астропринт
Анотація
Синтезированы комплексы хлоридов и нитратов кобальта(II), никеля(II) и меди(II) с 4-фенилсемикарбазидом. Полученные соединения охарактеризованы методами химического анализа, спектроскопии ИК и диффузного отражения и термогравиметрии. Синтезовано комплекси хлоридів і нітратів кобальту(II), нікелю(II) та міді(II) з 4-фенілсемікарбазидом. Добуті сполуки охарактеризовані методами хімічного аналізу, спектроскопії ІЧ та дифузного відбиття та термогравіметрії. The complexes of cobalt(II), nickel(II) and copper(II) chlorides and nitrates with 4-phenylsemicarbazide have been synthesized. The compounds obtained have been characterized by chemical analysis, IR and diffuse reflectance spectra and thermogravimetry methods.
Опис
Вiсник Одеського нацiонального унiверситету = Вестник Одесского национального университета / ОНУ імені І. І. Мечникова. - Одеса : Астропринт, 2007. - Том 12, Вип. 1-2: Сер. "Хімія". - укр. та рос.
Ключові слова
4-фенилсемикарбазид, кобальт, никель, медь, хлорид, нитрат, 4-фенілсемікарбазид, нікель, мідь, нітрат, 4-phenylsemicarbazide, cobalt, nickel, copper, chloride, nitrate
Бібліографічний опис
Вiсник Одеського нацiонального унiверситету = Odessa National University Herald
DOI
ORCID:
УДК