Семантична структура лексем-когнатів воля / воља в українській та сербській мовах

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
У статті представлений аналіз структури та обсягу значення лексеми „воля” в українській та сербській мовах в семасіологічному та перекладацькому аспектах. Об’єктом дослідження є когнати воля / воља. Предметом дослідження обрано семантичний обсяг лексем з коренем вол’-. Мета дослідження полягала у порівняльному аналізі структури та обсягу значення лексеми воля / воља та похідних від неї в українській та сербській мовах. Дослідженню підлягали різнорівневі мовні одиниці та явища, що пов’язані з лексикою, словотвором, фразеологією слов’янських мов, а також культурна конотація досліджуваних одиниць. Як матеріал дослідження використовувалися дані тлумачних та етимологічних словників. Висновки: здійснивши порівняльний аналіз семантичного обсягу когнату 'воля', ми виявили, що етимологічно тотожні слова з коренем вол’- в сучасних українській і сербській мовах мають різний семантичний і дериваційний потенціал, а також різні значення, що сформувалися в результаті дивергенції семантичної структури. Такі лексеми складають корпус міжмовних омонімів і паронімів, мають різну семантичну та стилістичну сполучуваність, а також різне конотативне значення. Хибні друзі перекладача – похідні лексеми з коренем вол- вимагають особливої уваги при навчанні слов’янських мов як іноземних. Практичне застосування результатів дослідження пов’язане з можливістю їх використання у практиці викладання сербської та інших слов’янських мов як іноземних в інослов’янскому оточенні та при перекладі.
Опис
Ключові слова
когнати, міжмовні омоніми, семантичний обсяг, українська мова, сербська мова, cognates, interlanguage homonyms, semantic volume, Ukrainian language, Serbian language
Бібліографічний опис
Слов’янський збірник
ORCID:
УДК