Форма (джерело) права: теоретико-правова сутність поняття

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Статтю присвячено здійсненню теоретико-правового аналізу форми (джерел) права, дослідженню проблеми поняття, змісту та співвідношення категорій «джерело права» та «форма права».
Статья посвящена осуществлению теоретико-правового анализа формы (источников) права, исследованию проблемы понятия, содержания и соотношения категорий «источник права» и «форма права».
The article is devoted to the implementation of the theoretical and legal analysis of the forms (sources) of law, the investigation of the conceptual problems, the content and the ratio of such categories as «the source of law» and «the form of law».
Опис
Правова держава = Правовое государство = Сonstitutional State: Науковий журнал / ОНУ ім. І.І. Мечникова. – Одеса.
Ключові слова
форма права, джерело права, зміст права, правова норма, держава, источник права, содержание права, правовая норма, государство, the form of law, the source of law, the maintenance of law, the rule of law, the state
Бібліографічний опис
Правова держава=Правовое государство=Сonstitutional State
DOI
ORCID:
УДК