Психологические особенности предпринимателей: теоретический анализ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2012
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
В статье анализируется становление понятия «предприниматель» и успех в предпринимательской деятельности в психологической науке. Рассмотрены взгляды ученых на индивидуально-типологические, личностные особенности, свойственные предпринимателям — мужчинам. В статье поднимается вопрос о актуальности исследований в современном социокультурном пространстве особенностей успешных женщин-предпринимателей.
У статті аналізується формування поняття «підприємець» і успіхів у підприємницькій діяльності в психологічній науці. Ми вважаємо, погляди вчених на індивідуально-типологічні, особистісні характеристики властиві підприємців — чоловіки. У статті порушується питання про актуальність досліджень у сучасному соціокультурному просторі характеристик успішних жінок-підприємців.
The article analyzes the formation of the concept of «entrepreneur» and success in business activity in psychological science. We consider the views of scientists on the individual-typological, personal characteristics peculiar to entrepreneursmen. The article raises the question of the relevance of research in contemporary social and cultural space characteristics of successful women entrepreneurs.
Опис
Ключові слова
предприниматель, предпринимательская деятельность, успешность, личностные особенности, підприємець, підприємництво, успіх та особисті якості, entrepreneur, entrepreneurship, success and personal traits.
Бібліографічний опис
Вiсник Одеського нацiонального унiверситету=Odessa National University Herald
DOI
ORCID:
УДК