АКТИВНІСТЬ КАТЕПСИНОПОДІБНИХ ПРОТЕЇНАЗ У РІЗНИХ ВИДІВ ЗМІЙ

Анотація
Вперше виявлено наявність катепсиноподібних ферментів в препаратах,виготовлених з різних видів змій.Встановлено,що всі досліджувані препарати характеризуються наявністю активності катепсин-D-подібних протеїназ. Найбільш активними є катепсиноподібні протеїнази в препаратах з Vipera ursini Bonap (Гадюка степова) і з Natrix natrix (Вуж звичайний).
Впервые обнаружено наличие катепсиноподобных ферментов в препаратах из различных видов змей.Установлено,что все исследованные препараты характеризуются максимальной активностью катепсин-D-подобных протеиназ. Наиболее активны катепсиноподобные протеиназы в препаратах Vipera ursini Bonap и Natrix natrix.
For the first time presence of cathepsin-like proteinases in preparations from various species of snakes is found out.It is established that all imesligated preparations are characterized by the maximal activity cathepsin-D-like proteinases.Cathepsin-like proteinases are the most active in a preparation from Vipera ursini Bonap and Natrix natrix.
Опис
Вестник Одесского национального университета/ ОНУ імені І. І. Мечникова. - Одеса : Астропринт, 2010. - Том 15, Вип.17 : Сер. "Біологія".
Ключові слова
катепсиноподібні протеїнази, змії, катепсиноподобные протеиназы, змеи, cathepsin-like proteinases, snakes
Бібліографічний опис
Вісник Одеського національного університету = Odesa National University Herald
DOI
ORCID:
УДК