Онтологічна інтерпретація мотиву смерті у малій прозі кінця ХІХ — початку ХХ століття

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
У статті зроблені деякі спостереження над особливостями втілення екзистенціального філософствування у творчості письменників другого плану (М. Грушевського, І. Липи, О. Плюща, Л. Яновської та ін.). Особливу увагу приділено аналізу літературного мотиву смерті, який присутній у більшості творів малої прози зазначеного періоду.
В статье обосновано, что поэтику малой прозы конца ХІХ — начала ХХ столетия формировали модели экзистенциального мышления. Сделаны некоторые наблюдения над особенностями воплощения экзистенциального философствования в творчестве писателей второго плана (М. Грушевского, И. Липы, А. Плюща, Л. Яновской и др.). Особенное внимание уделено анализу литературного мотива смерти, который присутствует в большинстве произведений малой прозы указаного периода.
It is substantiated in the article that the poetics of short fiction of the late 19th — early 20th century formed the model of existential thinking. There were made some observations on the characteristics of the embodiment of the existential philosophizing in the works of the writers of the background (M. Grushevskyi, J. Lipa, A. Plushch, L. Janowski, etc.). Particular attention was paid to the analysis of literary motive of death, which is present in most works of short fiction of this period.
Опис
Ключові слова
мотив, екзистенціальне філософствування, письменники другого плану, экзистенциальное философствование, писатели второго плана, motive, existential philosophizing, the background writers
Бібліографічний опис
Проблеми сучасного літературознавства = The problems of contemporary literary studies
DOI
ORCID:
УДК