Соціально-психологічний зміст оригінальності та парадоксальності як критеріїв оцінки когнітивних стратегій особистості

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2010
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
У роботі продемонстровано, що когнітивним стратегіям категоризації візуальних об’єктів притаманний різний творчий потенціал. Цей потенціал виявляє себе як індекс незалежності (свободи) від вимог зовнішньої ситуації і внутрішніх умов. Так, найменш креативною є формальна і ригідна індивідуальна стратегії. Підвищення креативності пов’язане з використанням індивідуальних стратегій. Найвищий прояв креативності пов’язаний з використанням парадоксальних стратегій категоризації. Було встановлено, що альтернативним поширеному принципу оригінальності, покладеному в основу поняття креативності, може виступати принцип парадоксальності. За критерієм оригінальності креативність наростає від групи психологів до математиків і до групи хворих на шизофренію. За критерієм парадоксальності прояви креативності наростають від хворих на шизофренію до психологів і до математиків. Принцип парадоксальності рішення дозволяє нам розглядати креативність як прояв «вищого культурного рівня буття особистості».
В работе продемонстрировано, что когнитивным стратегиям категоризации визуальных объектов присущ разный творческий потенциал. Этот потенциал обнаруживает себя как индекс независимости (свободы) от требований внешней ситуации и внутренних условий. Так, наименее креативной выступают формальная и ригидная индивидуальная стратегии. Повышение креативности связано с использованием индивидуальных стратегий. Высочайшее проявление креативности связано с использованием парадоксальных стратегий категоризации. Было установлено, что альтернативным распространенному принципу оригинальности, положенному в основу понятия креативности, может выступать принцип парадоксальности. По критерию оригинальности креативность нарастает от группы психологов к математикам и к группе больных шизофренией. По критерию парадоксальности проявления креативности нарастают от больных шизофренией к психологам и к математикам. Принцип парадоксальности решения позволяет нам рассматривать креативнисть как проявление «высшего культурного уровня бытия личности».
The paper demonstrated that the cognitive strategies of categorization of visual objects is inherent in different creativity. This potential manifests itself as an index of independence (freedom) from the requirements of the external situation and internal conditions. Thus, the least creative act formal and rigid individual strategies. Increase creativity associated with the use of individual strategies. Highest manifestation of the creativity associated with the use of paradoxical strategies of categorization.
Опис
Ключові слова
креативність, стратегії категоризації, принцип оригінальності, принцип парадоксальності, креативность, стратегии категоризации, принцип оригинальности, принцип парадоксальности, creativity, strategy categorization, the principle of originality, the principle of paradoxes
Бібліографічний опис
Вiсник Одеського нацiонального унiверситету=Odessa National University Herald
DOI
ORCID:
УДК