Порівняльний огляд стандартів, практик та норм управління ризиками в Україні та за кордоном

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У статті виявлено недоліки існуючих підходів до стандартизації та нормування процесів ризик- менеджменту. Методологія роботи заснована на філософії загального пізнання з використанням методів інформаційного пошуку, порівняння та системного аналізу. Проаналізовано іноземні стандарти управління ризиками: COSO, FERMA, ISO, Закон Сорбейнса-Окслі. Досліджено регулятивні документи щодо управління ризиками бюджетних, страхових та банківських установ в Україні. Виявлено відмінності та ключові характеристики іноземних стандартів та українських норм ризик-менеджменту. Уточнено підходи до визначення місця управління ризиками в системі управління підприємством та співвідношення з його стратегією розвитку. Результати дослідження можуть бути застосовані для розробки галузевих стандартів та норм управління ризиками.
В статье выявлены недостатки существующих подходов к стандартизации и нормированию процессов риск-менеджмента. Методология работы основана на философии общего познания с использованием методов информационного поиска, сравнения и системного анализа. Проанализированы зарубежные стандарты управления рисками: COSO, FERMA, ISO, Закон Сорбейнса-Оксли. Исследованы регулятивные документы по управлению рисками бюджетных, страховых и банковских учреждений в Украине. Выявлены различия и ключевые характеристики иностранных стандартов и украинских норм риск- менеджмента. Уточнены подходы к определению места управления рисками в системе управления предприятием и соотношение с его стратегией развития. Результаты исследования могут быть применены для разработки отраслевых стандартов и норм управления рисками.
The article identifies the shortcomings of existing approaches to standardization and normalization of risk management. The research methodology is based on the philosophy of the common knowledge by using the methods of information search, comparison, and system analysis. International risk management standards, such as COSO, FERMA, ISO, Sorbeyns-Oxley Act are analyzed. The regulatory documents on risk management at the budget, insurance, and banking institutions in Ukraine are studied. The differences and the key characteristics of the foreign and Ukrainian standards of risk management are fixed. The approaches to determine the place of risk management in the strategic management and the relationship with its development strategy are specified. The research results could be applied to the development of industry standards of risk management.
Опис
Ключові слова
ризик, управління ризиками, стандарти ризик-менеджменту, стратегічні ризики, страховик, банк, бюджетна установа, риск, управление рисками, стандарты риск-менеджмента, стратегические риски, страховщик, банк, бюджетное учреждение, risk, risk management, risk management standards, strategic risks, insurer, bank, state enterprise
Бібліографічний опис
Вісник соціально-економічних досліджень
DOI
ORCID:
УДК