Категорія фінансова стійкість в системі управління підприємством

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
У даній статті розглянуто категорія фінансова стійкість в системі управління підприємством. Досліджено етапи формування фінансової стійкості. Визначені основні показники, які впливають на фінансову стійкість підприємства.
В данной статье рассмотрена категория финансовая стойкость в системе управления предприятием. Исследованы этапы формирования финансовой стойкости. Определенные основные показатели, которые влияют на финансовую стойкость предприятия.
The category of financial stability in the enterprise management system is analysed. The stages of forming of financial stability are investigated. Certain basic factors that affect the financial stability of the company.
Опис
Ключові слова
фінансова стійкість, управління фінансовою стійкістю, ліквідність, платоспроможність, финансовая стойкость, управление финансовой стойкостью, ликвидность, платежеспособность, financial stability, management of financial stability, liquidity, solvency
Бібліографічний опис
Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління = Market economy: modern management theory and practice
DOI
ORCID:
УДК