Мотиваційні механізми вдосконалення управлінського капіталу

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
У статті розглянуто проблеми мотивації управлінського капіталу, які спонукають до мотивації людей, як потрібно підходити до мотивації управлінського капіталу, в період інформаційної економіки, економіки знань, для того щоб отримати очікуваний результат і підвищити ефективність праці. Представлені етапи розвитку теоретичних поглядів на мотивацію. Показана роль соціокультурних чинників в процесі професіоналізації управлінської діяльності.
The article deals with the problems of motivation of managerial capital, which are induced to motivate people, how to approach the motivation of managerial capital, in the period of information economy, knowledge economy, in order to get the expected result and improve labor efficiency. The stages of development of theoretical views on motivation are presented. The role of socio-cultural factors in the process of professional management is shown.
В статье рассмотрены проблемы мотивации управленческого капитала, побуждающие к мотивации людей, как нужно подходить к мотивации управленческого капитала, в период информационной экономики, экономики знаний, для того чтобы получить ожидаемый результат и повысить эффективность труда. Представлены этапы развития теоретических взглядов на мотивацию. Показана роль социокультурных факторов в процессе профессионализации управленческой деятельности.
Опис
Ключові слова
мотивація, потреби, стимулювання, управлінський капітал, мотив, методи мотивації, мотиватори, згуртована команда, організаційна культура, соціокультурні механізми, інноваційні методи, інноваційний підхід, делегування повноважень, командоутворення, цілепокладання, мотивация, потребности, стимулирование, управленческий капитал, мотив, методы мотивации, мотиваторы, сплоченная команда, организационная культура, социокультурные механизмы, инновационные методы, инновационный подход, делегирование полномочий, командообразование, целеполагание, motivation, needs, stimulation, managerial capital, motive, methods of motivation, motivators, cohesive team, organizational culture, socio-cultural mechanisms, innovative methods, innovative approach, delegation of authority, team formation, goal-setting
Бібліографічний опис
Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління = Market economy: modern management theory and practice
DOI
ORCID:
УДК