Changing Turkey: political paradigm

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Астропринт
Анотація
The article is devoted to the changes in the political paradigm of Republic of Turkey. In the article the author adheres to analysis of the results of elections held during 2002-2015 period, demonstrates electorate’s views, and shows the premises of current changes in results of the voting.
Статья посвящена переменам во внутриполитической парадигме Турецкой Республики. В статье проведен анализ результатов выборов периода 2002-2015 годов, показаны основные предпочтения электората, указаны предпосылки текущих изменений в результатах голосования.
Стаття присвячена змінам у внутрішньополітичній парадигмі Турецької Республіки. В статті проведено аналіз результітів виборів періоду 2002-2015 років, показані основні вподобання електорату, вказані передумови поточних змін в результатах голосування.
Опис
Вiсник Одеського нацiонального унiверситету = Вестник Одесского национального университета/ ОНУ імені І. І. Мечникова.-Одеса: Астропринт, 2015.
Ключові слова
Republic of Turkey, political paradigm, elections, international relations, Турецкая Республика, политическая парадигма, выборы, международные отношения, Турецька Республіка, політична парадигма, вибори, міжнародні відносини
Бібліографічний опис
Вісник Одеського національного університету = Odesa National University Herald
DOI
ORCID:
УДК