Включення 2-бром-2-нітропропандіолу-1,3 в полі-і*-вінілкапролактам

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2002
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова
Анотація
Показано можливість формування гідрогелевих гранул із полі-N-вінілкапролактаму (ПВК) з використанням 4%-ного водного розчину 2-бром-2- нітропропандіолу-1,3 (бронополу) при 40°С. Методами ЯМР13 C та ІЧ-спектроскопїі встановлено, шо включення бронополу відбувається за рахунок утворення зв’язків між карбонільною групою капролактамних ланок та гідроксильними групами бронополу. Добавки поліетиленгліколів дозволяють змінювати розмір гранул швидкість виходу з них бронополу та понизити концентрацію стабілізуючого розчину бронополу з 4% до 2%.
Показана возможность формирования гидрогелевых гранул из поли-ІЧ-ви- нилкапролактама (ПВК) с использованием 4 % водного раствора 2-бром-2-нит- ропропандиола-1,3 (бронопола) при 40°С. Методами ЯМР 13С и ИК-спектроскопии установлено, что включение бронопола в ПВК происходит за счет образования водородных связей между карбонильной группой капролактамных звеньев и гидроксильными группами бронопола. Добавки полиэтиленгликолей позволяют изменить размер гранул, выход из них бронопола и снизить концентрацию стабилизирующего раствора бронопола с 4 % до 2 %.
The possibility of hydrogel beads formation of poly-(N-vinyl)-caprolactam (PVC) with a usage of 4% aquoeus solution of 2-bromo-2-nitropropane diol-1,3 (bronopol) at 40°C is shown. By the NMR 13C and IR-spectroscopy methods it was stated, that the entrappment of bronopol in PVC is due to the formation of hydrogen bonds between the carbonyl group of caprolactam chains and the hydrogen groups of bronopol. The additions of polyethylene glycols allows to change the size of beads, the yield of bronopol from them and to diminish the concentration of stabilizing bronopol solution from 4% to 2%.
Опис
Ключові слова
Полі-N-вінілкапролактам, стабілізація, бронопол, полінти- леноксиди, желатина, poly-(N-vinyl)-caprolactam, stabilization, bronopol, polyethylene glycol, gelatin, поли-И-винилкапролактам, стабилизация, бронопол, полиэтиленгликоли
Бібліографічний опис
Вісник Одеського національного університету = Odesa National University Herald