Функції квантитативної нерівності та адеквативності в сучасній українській мові

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2010
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
У с татті й деться п ро д ві ф ункції зон и к омпаральності, п ро семантичні ти пи к вантитативної нерівності та за соби їх вираження в межах функціональносемантичного поля компаративності.
Speesh goes in article about functions of zone of comparality, s emantic variants and means of expressions in functionalsemantic field of comparativity.
Опис
Ключові слова
порівняння, функція, компаратив, семантичний варіант, comparison, function, comparative, semantic variants
Бібліографічний опис
Записки з українського мовознавства = Opera in linguistica ukrainiana
DOI
ORCID:
УДК