Начерки до мовної ситуації в українському Подунав’ї

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
2307-4558
E-ISSN
2414-9489
Назва тому
Видавець
Астропринт
Анотація
Мета дослідження — окреслення сучасної мовної ситуації в одному з поліетнічних, полілінгвальних і полікультурних регіонів України: Буджаку. Завдання дослідження: а) визначити основні диференційні риси мовної ситуації регіону; б) виявити складники мовної ситуації — ідіоми, що взаємодіють у досліджуваному регіоні; в) виявити функційне навантаження ідіомів у побутовому й офіційному спілкуванні; г) дослідити вплив стандартних (літературних) мов на діалектні системи. Об’єктом вивчення є мовна ситуація в одному з регіонів України. Предметом дослідження є структура й особливості сучасної мовної ситуації в поліетнічному регіоні українського Подунав’я. Результати дослідження дали змогу зробити такі висновки: мовна ситуація в досліджуваному регіоні є багатокомпонентною, складною, екзоглосною (взаємодіють ідіоми (діалекти) різних мов: болгарської, гагаузської, албанської, молдовської (румунської), української, російської тощо); ендоглосною (конкурують діалекти та стандартні мови); незбалансованою (компоненти функційно нерівнозначні та розподіляються за сферами використання). Українська мова виконує функції мови офіційного спілкування й освіти, російська — функції lingua franca та неофіційного (усного й писемного) спілкування. Перспективу подальших студій вбачаємо у дослідженні міжмовної взаємодії, мішаних говірок і регіолекту. Необхідним і негайним вважаємо укладання програми комплексного соціолінгвістичного дослідження регіону як моделі, що може використовуватися в інших поліетнічних регіонах з метою вдосконалення мовного планування та мовної політики держави загалом.
The purpose of the study is to outline the current language situation in one of the multiethnic, and, accordingly, multilingual and multicultural regions of Ukraine — Budzhak. The Research objectives are: a) to identify the main differential features of the language situation in the region; b) to identify the components of the language situation — idioms that interact in the studied region; c) to identify the functional load of idioms in everyday and official communication; d) to study the influence of standard (literary) languages on dialect systems. The object of the study is the language situation in one of the region of Ukraine; the subject of the study is the structure and peculiarities of the modern language situation in the multiethnic region of the Ukrainian Danube. Conclusions. In the studied region the language situation is complex, exoglossic (idioms (dialects) of different languages interact: Bulgarian, Gagauz, Albanian, Moldovan (Romanian), Ukrainian, Russian, etc.); endoglossic (dialects and standard languages compete); unbalanced (components are functionally unequal and are distributed by spheres of use). Ukrainian serves as a language of official communication and education, while Russian serves as a lingua franca and informal communication. We see the prospect of further research in the study of interlingual interaction, mixed dialects and regionalisms. We consider it necessary and urgent to draw up a programme of comprehensive sociolinguistic research of the region as a model that can be used in other multiethnic regions in order to improve language planning and language policy of the state in general.
Опис
Ключові слова
мовна ситуація, полікультурний ареал, функційне навантаження мов, Південна Бесарабія, Буджак, українське Подунав’я, language situation, multicultural area, Bessarabia, functional load of languages, sociolinguistics
Бібліографічний опис
Новак О. М. Начерки до мовної ситуації в українському Подунав’ї / О. М. Новак // Мова. – 2023. – № 40. – С. 10–15.
УДК
811’27:282.3/.4(477.74:1–924.56)
Зібрання