Війна як феномен світової історії: філософсько-політичний аналіз

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
2707-5206
E-ISSN
2707-5214
Назва тому
Видавець
Гельветика
Анотація
Автори прагнуть розкрити глибинні причини жахливої російсько-української війни, порушуючи питання про те, чи можливе в принципі встановлення міцного миру без воєн, того «Вічного миру», про який писав І. Кант. Автори розглядають одну із фундаментальних проблем політичної філософії – «війна та світова історія». Огляд висловлювань низки політичних філософів і політиків про війну дозволяє авторам висловити припущення про те, що війни (разом з ними, і революції), при всьому їхньому жахливому впливі на життя народів, сутнісно вплетені в історичний процес. В особливу категорію автори виділяють світові війни. У статті розроблено систему критеріїв, яка дозволяє відрізняти світові війни від малих воєн та локальних військових конфліктів. Автори звертають увагу, що всі світові війни сталися в рамках порівняно невеликого проміжку історичного часу (від Тридцятирічної [світової] війни 1618–1648 рр. до «Холодної» [світової] війни 1946–1991 рр.). В тексті статті ставиться питання про те, чому саме на даному відрізку часу (ХVI–ХХ ст.) «зібралося» стільки світових воєн (висунуто гіпотезу, що їх було п'ять). Для відповіді на це запитання автори звертаються до методології світ-системного аналізу та версії І. Валлерстайна про світові (умовно – «тридцятирічні») війни як «фази структурного переходу» світ-системи, термін життєдіяльності якої (500 років) закінчується (за Валлерстайном) у ХХI столітті. Глибший аналіз цієї проблеми отримає свій розвиток у наступному випуску журналу «Міжнародні та політичні дослідження». Загальним висновком наукової рефлексії є те, що з усієї безлічі воєн виділяється кластер світових воєн, який посідає дуже обмежений проміжок історії (з ХVII до ХХI століття). Встановлення міцного миру, як і раніше, залишається складною глобальною проблемою, вирішення якої неможливе без глибокої та принципової реорганізації існуючої світ-системи.
The authors seek to uncover the root causes of the terrible Russian-Ukrainian war, raising the question of whether it is possible to establish a lasting peace without wars, the "Eternal Peace" that Kant wrote about. The authors consider one of the fundamental problems of political philosophy – "war and world history". A review of the statements of a number of political philosophers and politicians about war allows the authors to suggest that wars (including revolutions), for all their terrible impact on the lives of peoples, are essentially intertwined in the historical process. The authors place world wars in a special category. The article develops a system of criteria that allows distinguishing world wars from small wars and local military conflicts. The authors point out that all world wars occurred within a relatively short period of historical time (from the Thirty Years' War of 1618–1648 to the Cold War of 1946–1991). The article raises the question of why so many world wars "gathered" in this period of time (sixteenth and twentieth centuries) (the hypothesis is that there were five). To answer this question, the authors turn to the methodology of world-system analysis and I. Wallerstein's version of world (conventionally, "thirty-year") wars as a "phase of structural transition" of the world-system, whose life span (500 years) ends (according to Wallerstein) in the twenty-first century. A deeper analysis of this problem will be developed in the next issue of the journal "International and Political Studies". The general conclusion of the scientific reflection is that out of all the many wars, a cluster of world wars stands out, which occupies a very limited period of history (from the seventeenth to the twenty-first century). Establishing a lasting peace remains a complex global problem, the solution of which is impossible without a deep and fundamental reorganization of the existing world system.
Опис
Ключові слова
війна, мир, революція, світ-система, світова історія, Російсько-Українська війна, Європа, політичний процес, військово-політичний процес, war, peace, revolution, world-system, world history, Russian-Ukrainian war, Europe, political process, military-political process
Бібліографічний опис
Попков В. В. Війна як феномен світової історії: філософсько-політичний аналіз / В. В. Попков, Ф. Хамід // Міжнародні та політичні дослідження. – 2024. – Вип. 37. – С. 109–118.
УДК
32:355.018