Особливості становлення трансформаційних процесів економіки України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Розглядаються особливості трансформації економіки України на сучасному етапі її розвитку, досліджуються проблеми, що виникають в процесі трансформації, обґрунтовуються напрями оптимізації соціально-економічного розвитку на основі раціоналізації трансформаційної динаміки.
Рассматриваются особенности трансформации экономики Украины на современном этапе ее развития, исследуются проблемы, возникающие в процессе трансформации, обосновываются направления оптимизации социально-экономического развития на основе рационализации трансформационной динамики.
The features of transformation of economy of Ukraine are examined on the modern stage of its development, problems which arise up in the process of transformation are investigated, directions of optimization of socio-economic development are grounded on the basis of rationalization of transformation dynamics
Опис
Ключові слова
соціально-економічні процеси, трансформація, економіка, ефективність, социально-экономические процессы, трансформация, экономика, эффективность, socio-economic processes, transformation, economy, efficiency
Бібліографічний опис
Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління = Market economy: modern management theory and practice
DOI
ORCID:
УДК