Емоційний інтелект як фактор успішної діяльності в соціальній сфері

dc.contributor.authorКононенко, Оксана Іванівна
dc.contributor.authorKononenko, Oksana I.
dc.date.accessioned2024-01-22T10:30:09Z
dc.date.available2024-01-22T10:30:09Z
dc.date.issued2023
dc.description.abstractУ статті розглядається роль емоційного інтелекту у соціальній сфері та його вплив на успішність професійної та особистісної діяльності. Автор розглядає поняття емоційного інте- лекту, його компоненти та важливість у взаємодії з оточенням. Особлива увага приділяється взаємозв’язку емоційного інтелекту з міжособистісними взаєминами, лідерством та спромож- ністю до ефективної комунікації. У статті також висвітлюються практичні аспекти розвитку емоційного інтелекту, наводячи приклади конкретних стратегій та тренувань, спрямованих на покращення цього аспекту осо- бистісного розвитку. Зазначається, що у сучасному соціумі, де висока емоційна інтелігентність стає ключовим елементом успішної взаємодії та досягнення поставлених цілей, розуміння та вдосконалення цього аспекту стає необхідністю для досягнення високого рівня професійного та особистісного росту. Наведено результати аналізу та розуміння важливості емоційного інтелекту у соціальній сфері, а також вказує на практичні імплікації для особистісного розвитку та досягнення успіху в різних сферах життя. У статті розкриваються основні аспекти впливу емоційного інтелекту на формування ефек- тивних міжособистісних відносин, розвиток лідерських якостей та вирішення конфліктів у соціальному середовищі. Автор досліджує методи та прийоми розвитку емоційного інтелекту та їх застосування для поліпшення якості професійної взаємодії у соціальних установах. Зазна- чаються переваги інтеграції емоційного інтелекту в практичну діяльність фахівців у галузі соціальних наук та соціальної роботи. Результати дослідження свідчать про важливість розу- міння та розвитку емоційного інтелекту для підвищення ефективності соціальних взаємодій та досягнення успіху у соціальній сфері.uk_UA
dc.description.abstractThe article examines the role of emotional intelligence in the social sphere and its influence on the success of professional and personal activities. The author examines the concept of emotional intelligence, its components and importance in interaction with the environment. Special attention is paid to the relationship of emotional intelligence with interpersonal relations, leadership and the ability to communicate effectively. The article also highlights the practical aspects of developing emotional intelligence, giving examples of specific strategies and training aimed at improving this aspect of personal development. It is noted that in modern society, where high emotional intelligence becomes a key element of successful interaction and achievement of goals, understanding and improving this aspect becomes a necessity for achieving a high level of professional and personal growth. The results of the analysis and understanding of the importance of emotional intelligence in the social sphere are presented, and indicate practical implications for personal development and achieving success in various spheres of life. The article reveals the main aspects of the influence of emotional intelligence on the formation of effective interpersonal relations, the development of leadership qualities and the resolution of conflicts in the social environment. The author investigates methods and techniques for the development of emotional intelligence and their application to improve the quality of professional interaction in social institutions. The advantages of integrating emotional intelligence into the practical activities of specialists in the field of social sciences and social work are noted. The results of the study indicate the importance of understanding and developing emotional intelligence for increasing the effectiveness of social interactions and achieving success in the social sphere.
dc.identifierУДК 159.942
dc.identifier.citationПсихологія та соціальна роботаuk_UA
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.32782/2707-0409.2023.1.1
dc.identifier.urihttps://dspace.onu.edu.ua/handle/123456789/37286
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherОдеський національний університет імені І. І. Мечниковаuk_UA
dc.relation.ispartofseries;Вип. 1(57).
dc.subjectемоційний інтелектuk_UA
dc.subjectадаптаціяuk_UA
dc.subjectемоційністьuk_UA
dc.subjectсамоставленняuk_UA
dc.subjectсамоактуалізаціяuk_UA
dc.subjectціннісні орієнтаціїuk_UA
dc.subjectособистістьuk_UA
dc.subjectemotional intelligenceuk_UA
dc.subjectadaptationuk_UA
dc.subjectemotionalityuk_UA
dc.subjectself-attributionuk_UA
dc.subjectself-actualizationuk_UA
dc.subjectvalue orientationsuk_UA
dc.subjectpersonalityuk_UA
dc.titleЕмоційний інтелект як фактор успішної діяльності в соціальній сферіuk_UA
dc.title.alternativeEmotional intelligence as a factor of successful activities in the social sphereuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
Файли
Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
7-13.pdf
Розмір:
245.09 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
1.71 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: