Трансформація прецедентних імен в українському гумористичному дискурсі 2022–2024 рр.

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
2307-8332
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Статтю присвячено дослідженню мовних механізмів трансформації прецедентних імен в українському гумористичному дискурсі воєнного часу. Метою дослідження обрано виявлення структурно‑семантичних та комунікативно‑ прагматичні особливостей інноваційних прецедентів у сучасному гумористичному дискурсі. Джерельною базою дослідження послугували трансформовані прецедентні імена в сучасних українських телевізійних розважальних програмах, пародіях Юрія Великого, гумор в Telegram‑каналах за 2022–2024 рр. Було проаналізовано чотири різновиди прецедентних імен: антропоніми, топоніми, ергоніми та хрононіми. З’ясовано, що найбільшу активність в усіх групах виявляє контамінаційний тип дериватів, утворених шляхом накладання однієї твірної основи на іншу. На другому місці за кількістю зафіксованих контамінатів є прийом вичленування однієї твірної основи в іншу. Розглядається словотвірна контамінація як вияв мовної гри, що набуває яскраво виражену прагматичну скерованість на зняття психологічного стресу, подолання негативу війни за допомогою гумору. Доведено, що зневажливої тональності набувають номени‑трансформанти, пов’язані з країною‑ агресором, представниками її органів влади, пропагандистами, культурними діячами, що стали прибічниками імперсько‑мілітаристської політики. Негативне оцінювання особи чи явища відбувається за допомогою розмовно‑ зниженої лексики, яка створює іронічне забарвлення новотвору. Обґрунтовано синтетичну функційність контамінатів, які виконують одночасно номінативну, оцінну й експресивну функції. Здійснена розвідка виявляє те, що в стилістичному плані комічний ефект від більшості трансформованих прецедентних імен спричиняє каламбурна парономазія. Завдяки паронімічній атракції, інновати синтезують в собі звукову оболонку й значення двох паронімів, що дозволяє перетворити жахливі явища воєнного лихоліття на комічні шляхом глузування, уникаючи «мови ворожнечі».
The article is devoted to the study of the linguistic mechanisms of the transformation of precedent names in the Ukrainian humorous discourse of the wartime. The purpose of the study was to identify structural‑semantic and communicativepragmatic features of innovative precedents in modern humorous discourse. Source baseresearch servedtransformed precedent names in modern Ukrainian television entertainment programs, parodies of Yuri the Great, humor in Telegram channels for 2022–2024. Four types of precedent names were analyzed: anthroponyms, toponyms, ergonims, and chrononyms.It was found that the most active in all groups is the contaminating type of derivatives formed by superimposing one creative base on another. In second place in terms of the number of recorded contaminants is the method of separating one creative base into another.Word‑forming contamination is considered as a manifestation of the language game, whichacquires a pronounced pragmatic focus on relieving psychological stress, overcoming the negativity of war with the help of humor.It is proved thatcontemptuoustransformative names associated with the aggressor country, representatives of its authorities, propagandists, and cultural figures who have become supporters of the imperial‑ militarist policy acquire a tonality. Negative assessment of a person or phenomenon occurs with the help of colloquial reduced vocabulary, whichcreates an ironic coloring of the neoplasm.The synthetic functionality of contaminants, which simultaneously perform nominative, evaluative and expressive functions, is substantiated. The investigation reveals that, stylistically, the comic effect of most of the transformed precedent names is caused by punning paronomasia. Thanks to the paronymic attraction, the innovators synthesize the sound envelope and meaning of two paronyms, which allows turning the terrible phenomena of wartime into comical ones through mockery, avoiding «hate speech».
Опис
Ключові слова
гумористичний дискурс, мовна гра, прецедентний феномен, трансформоване прецедентне ім’я, humorous discourse, language game, precedent phenomenon, transformed precedent name
Бібліографічний опис
Шевчук Л. Трансформація прецедентних імен в українському гумористичному дискурсі 2022–2024 рр. / Л. Шевчук // Вісник Одеського національного університету. Філологія. – 2023. – Т. 28, вип. 2(28). – С. 99–108.
ORCID:
УДК
811.161.2:811.161.1’373.611