Цивільно-правова охорона особистих немайнових прав в Україні: загальні засади та рівень відповідності міжнародним стандартам

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2012
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
В статті проаналізовані акти національного законодавства, а також міжнародні правові акти, в яких закріплені особисті немайнові права фізичних осіб. Автор доводить, що нормативний перелік і зміст особистих немайнових прав розширюються в результаті як законотворчої діяльності, так і практики застосування законодавства про права людини
В статье проанализированы акты национального законодательства, а также международные правовые акты, в которых закреплены личные неимущественные права физических лиц. Автор доказывает, что нормативный перечень и содержание личных неимущественных прав расширяются в результате как законотворческой деятельности, так и практики применения законодательства о правах человека
Regulations of national legislation and international regulations that secure nonproperty rights of individuals are analyzed in the Article. It is shown that the normative list and the content of personal non-property rights are expanding as a result of legislative activity and practice of use of legislation on human rights.
Опис
Ключові слова
особисті немайнові права, перелік особистих немайнових прав, захист особистих немайнових прав, Міжнародний Білль про права людини, Європейська Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод, личные неимущественные права, перечень личных неимущественных прав, защита личных неимущественных прав, Международный Билль о правах человека, Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод, personal non-property rights, the list of personal non-property rights, protection of personal non-property rights, International Bill of Human Rights, the European Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms
Бібліографічний опис
Вiсник Одеського нацiонального унiверситету=Odessa National University Herald
DOI
ORCID:
УДК