Турки в Германии: ретроспективный взгляд, современные проблемы и перспективы

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2006
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Астропринт
Анотація
Статья посвящена вопросам возникновения и развития турецкой диаспоры на территории ФРГ. Затронуты основные проблемы во взаимоотношениях немцев и турок, проживающих в Германии. Также рассмотрена политическая, экономическая и социокультурная сфера деятельности турок в Германии. Стаття присвячена питанням виникнення та розвитку турецької діаспори у ФРН. Атвор торкається основних проблем у взаємовідносинах німців та турок, які живуть у Німеччині, та розглядає політичну, економічну та социокультурну сферу діяльності турок у Німеччині. The article is devoted to the issue of origin and development of the Turkish diaspora in Germany. There were taken up main problems in the relations between Germans and Turks living in FRG. Also there were touched political, economic and social fields of action of Turks in Germany.
Опис
Вiсник Одеського нацiонального унiверситету = Вестник Одесского национального университета/ ОНУ імені І. І. Мечникова. - Одеса : Астропринт, 2006. - Том 11, Вип. 10: Сер. "Соціологія, політологія". – укр. і рос.
Ключові слова
турецкая диаспора в Германии, трудовая миграция, нелегальная миграция, турецька діаспора у Німеччині, трудова міграція, нелегальна міграція, Turkish diaspora in Germany, labor migration, illegal migration
Бібліографічний опис
Вісник Одеського національного університету = Вестник Одесского национального университета
DOI
ORCID:
УДК