Українсько-японські відносини (у контексті візиту президента України В. Януковича до Японії)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Астропринт
Анотація
У цій статті автор аналізує погляди стосовно сучасної України, які дом інують у засобах масової інформації та наукових колах Японії, надає інформацію щодо українсько-японського співробітництва в економічній та політичній сферах у 2000-х рр., а також підводить підсумки візиту Президента України В. Януковича до Японії у 2011 р. Особливість цієї статті полягає в тому, що при її написанні були здебільшого використані японські джерела.
В данной статье автор анализирует взгляды относительно современной Украины, которые доминируют в средствах массовой информации и научных кругах Японии, предоставляет информацию относительно украинско-японского сотрудничества в экономической и политической сферах в 2000-е гг., а также подводит итоги визита Президента Украины В. Януковича в Японию в 2011 г.
In this article the author analyses opinions regarding modern Ukraine that dominate Japan’s mass media and research circles, provides information about Ukraine-Japan relations in the economic and political spheres in the 2000-s and summarizes results of the visit of the President of Ukraine V. Yanukovich to Japan in 2011.
Опис
Вiсник Одеського нацiонального унiверситету = Вестник Одесского национального университета/ ОНУ імені І. І. Мечникова. - Одеса: Астропринт, 2013.
Ключові слова
українсько-японські відносини, Японія, украинско-японские отношения, Япония, Ukraine-Japan relations, Japan
Бібліографічний опис
Вісник Одеського національного університету = Odesa National University Herald
DOI
ORCID:
УДК