Критерії й оцінка ефективної діяльності управлінської команди в сучасному багатопрофільному підприємстві

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
Номер ISSN
Номер E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
У статті розглянуто сутність основних критерієв оцінки діяльності управлінської команди в сучасному підприємстві. Проаналізовано історичний розвиток даної теми на основі праць вчених у сфері формування ефективної управлінської команди. На основі проведеного дослідження була обґрунтована концепція ефективності команди, яка повинна, бути побудована таким чином, щоб оцінити внесок і стимулювати кожного члена управлінської команди.
В статье рассмотрены сущность основных критериев оценки деятельности управленческой команды в современном предприятии. Проанализировано историческое развитие данной темы на основе трудов ученых в области формирования эффективной управленческой команды. На основе проведенного исследования была обоснована концепция эффективности команды, которая должна, быть построена таким образом, чтобы оценить вклад и стимулировать каждого члена управленческой команды.
In the article the essence of the main criteria for the evaluation of the administrative team in the modern enterprise is analyzed. The historical development of the topic based on the writings of scholars in the feld of formation of effective management teams is viewed. On the basis of the study it was proved the concept of team effectiveness, which should be designed to evaluate the contribution of and encourage each member of the management team
Опис
Ключові слова
управлінська команда, ефективність, підриємство, оцінка, управленческая команда, эффективность, предприятие, критерии, человеческие ресурсы, management team effectiveness, enterprise, evaluation, criteria
Бібліографічний опис
Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління = Market economy: modern management theory and practice
DOI
ORCID:
УДК