Проблема системи цінностей і категорії оцінки в історії української лінгвофілософської думки

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
2307-4558
E-ISSN
2414-9489
Назва тому
Видавець
Астропринт
Анотація
В теорії цінностей, що формується у ХІХ–ХХ ст., наголошується, що оцінка встановлює ціннісні відношення між суб’єктом і об’єктом і спричиняє різні підходи у лінгвофілософських системах. З огляду на це мета статті полягає в аналізі постання і формування поглядів на цінності та категорію оцінки в історії української лінгвофілософської думки. Об’єктом вивчення є основні праці українських мислителів і філософів від доби Київської Русі до XIX та першої третини XX ст., що розглядають аксіологічні лінгвофілософські проблеми. Предметом статті є аналіз внеску українських філософів у лінгвістичну аксіологію. Актуальність проведеного дослідження зумовлена зацікавленням мовознавців до витоків проблем, пов’язаних із сутністю взаємозв’язків мови та навколишнього світу, зі свідомістю та мисленням людини. Наголошено, що аксіологічні поняття (система цінностей, оцінка) займали провідне місце в творах мислителів та філософів — митрополита Іларіона, І. Вишенського, Г. Сковороди, І. Франка, П. Юркевича, О. Потебні, Д. Чижевського. В центрі уваги вчених перебувають поняття системи цінностей і категорії оцінки, що відображаються в мовних структурах за ціннісними параметрами об’єктивного світу (добро / зло, позитивне / негативне, свій / чужий та ін.). Перспективи подальшого дослідження вбачаємо у вивченні категорії оцінки у лінгвопрагматичному та лінгвокультурному аспектах.
The value theory, which was formed in the nineteenth and twentieth centuries, emphasises that evaluation establishes value relations between the subject and the object and leads to different approaches in linguistic philosophical systems. In view of this, the article aims to analyse the emergence and formation of the value system and the valuation category in the history of Ukrainian linguistic and philosophical thought. The object of study is the main works of Ukrainian thinkers and philosophers from the Kyivan Rus period to the nineteenth and first third of the twentieth century, which deal with linguistic axiological problems. The subject of the article is an analysis of the contribution of Ukrainian philosophers to the theory of the value system. The relevance of the study is due to the interest of linguists in the origins of problems related to the nature of the relationship between language and the world around us, with human consciousness and thought. It is emphasised that axiological concepts (system of values, evaluation) were at the centre of Ukrainian philosophical thought, occupying a leading place in the works of thinkers and philosophers such as Metropolitan Hilarion, I. Vyshensky, H. Skovoroda, I. Franko, P. Yurkevych, O. Potebnia, and D. Chyzhevsky. The focus of the research is on the concept of value system and evaluation categories, which are reflected in language structures according to the value parameters of the objective world (good/bad, positive/negative, own/other, etc.). Prospects for further research are seen in the study of the valuation category in the linguistic and pragmatic and linguistic and cultural aspects.
Опис
Ключові слова
лінгвофілософія, аксіологія, картина світу, пізнання, система цінностей, категорія оцінки, linguistic philosophy, axiology, worldview, cognition, value system, category of evaluation
Бібліографічний опис
Кривенченко Д. С. Проблема системи цінностей і категорії оцінки в історії української лінгвофілософської думки / Д. С. Кривенченко // Мова. – 2023. – № 40. – С. 5–10.
УДК
81:1/14.0221(091)(477)
Зібрання