Влияние параметров разряда на величину объемного заряда в узких газоразрядных трубках

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2003
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Отримано вираз для величини об'ємного заряду на вісі позитивного стовпа тліючого розряду в залежності від параметрів розряду. Встановлено екстремальну залежність нескомпенсованого позитивного заряду в центрі газорозрядної трубки від концентрації електронів на вісі трубки. Положення екстремуму (максимуму) визначається електронною температурою тиском газу.
Получено выражение для величины объемного заряда на оси положительного столба тлеющего разряда в зависимости от параметров разряда. Установлена экстремальная зависимость нескомпенсированного положительного заряда в центре газоразрядной трубки от плотности электронов на оси. Положение экстремума (максимума) определяется электронной температурой и давлением газа.
The expression for magnitude of a volume charge on an axis of a positive column of a glow discharge is obtained depending on parameters of discharge. The extreme dependence of a uncompensated positive charge at centre of a gas-discharge tube from a density of electrons on an axis is established. The electronic temperature and gas pressure determine location of extremal (maxima) point.
Опис
Ключові слова
заряд, физический процесс
Бібліографічний опис
Вісник Одеського національного університету = Odesa National University Herald
DOI
ORCID:
УДК