Асоціативний фон класичних густативів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Започатковуючи проєкт ємної асоціативної кваліфікації національного густаторного фонду, у пропонованій розвідці здійснено асоціативний експеримент, де стимулами виступали українські густативи, виокремлені з творів української класиної літератури. Це дало змогу встановити важливі складники української кулінарної культури в їхній психолінгвістичній інтерпретації, унаочнити актуальний асоціативнй фон лексики на позначення їжі та питва, виявити унікальність лінгвоментальних рис українців у густаторному фокусі сприйняття сучасних респондентів. Метою якої є експериментальне встановлення асоціативного фону класичних українських густативів. Сформульована мета передбачала виконання таких завдань: виокремити базові густаторні маркери з контекстів творів української літератури; провести ВАЕ на матеріалі зафіксованих густативів; схарактеризувати отримані слова-реакції за критеріями частотності; на основі отриманих характеристик з’ясувати асоціативний фон густативів та його можливі перетини з лінгвоментальними рисами українців та специфікою української гастрономічної культури. Об’єктом статті є густаторні маркери в їхній психолінгвістичній інтерпретації. Предметом дослідження є отримані асоціації на стимули-густативи. Джерельною базою нашої розвідки є тексти творів української художньої літератури «Енеїда» І. П. Котляревського і «Кайдашева сім’я» І. Нечуя-Левицького, а фактичним матеріалом - 5 найчастотніших густативів: борщ, брага, бублик, варенуха, вино У статті зроблено висновки про те, що проведений аналіз текстів «Енеїди» І. П. Котляревського і «Кайдашевої сім’ї» І. Нечуя-Левицького дав підстави казати про актуальність густаторної лексики в цих творах та її важливу роль у створенні національного колориту. Використані в асоціативному експерименті густативи дали підстави встановити їхній асоціативний фон, виявити динаміку пріоритетів в асоціюванні (ядрові/периферійні) та зв’язків між стимулами-густативами та реакціями в структурі внутрішнього лексикону респондентів (парадигматичні/синтагматичні), що в цілому ілюструє лінгвоментальні риси українців та їхню культурологічну специфіку на рівні харчосмакових експлікацій.
After the launch of the associative qualification project of the national gustatory fund, the proposed study conducted an associative experiment, where the stimuli were Ukrainian gustators extracted from works of Ukrainian classical literature. This made it possible to identify important components of Ukrainian culinary culture in their psycholinguistic interpretation, to illustrate the current associative background of vocabulary for food and drink, to reveal the uniqueness of linguamental features of Ukrainians in the gustatory focus of perception of modern respondents. The purpose of our study is to experimentally establish the associative background of classical Ukrainian gustators. The formulated goal was to perform the following tasks: to isolate basic gustatory markers from the contexts of Ukrainian literature; to conduct a FAE on the material of recorded gustatives; to characterise the obtained reaction words according to the frequency criteria; on the basis of the obtained characteristics, to find out the associative background of gustatives and its possible intersections with the linguamental features of Ukrainians and the specifics of Ukrainian gastronomic culture. The object of the article is gustatory markers in their psycholinguistic interpretation. The subject of the study is the obtained associations to gustatory stimuli. The source material of our research is the texts of the Ukrainian fiction works «Eneyida» by I. P. Kotliarevskyi and «The Kaydashev Family» by I. Nechuy-Levytskyi, and the actual material is the 5 most frequent gustators: borsch, braga, bublik, varenukha, vino. The analysis of the texts «Eneyida» and «The Kaydashev Family» has given grounds to speak about the relevance of gustatory vocabulary in these works and its important role in the creation of the national sign. These gustates gave grounds to establish their associative background, to reveal the dynamics of priorities in association (core/peripheral) and the connections between stimuli-gustates and reactions in the structure of the respondents’ internal lexicon (paradigmatic/syntagmatic), which in general illustrates the linguamental features of Ukrainians and their cultural specificity at the level of food-flavour interpretations.
Опис
Ключові слова
густативи, психолінгвістика, асоціативний експеримент, асоціація, асоціативний фон, слово-стимул, слово-реакція, мовна картина світу українців, gustates, psycholinguistics, associative experiment, association, associative background, word-stimulus, word-response, linguistic picture of the world of Ukrainians
Бібліографічний опис
Записки з українського мовознавства = Opera in linguistica ukrainiana
ORCID:
УДК