Методичні рекомендації для підготовки до модульного контролю з дисципліни «Економічна теорія» студентам 1 курсу спеціальність 051 Економіка. Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Ескіз недоступний
Дата
2019
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Предмет вивчення навчальної дисципліни є виробничі відносини в їх єдності та взаємодії з організаційними економічними відносинами і продуктивними силами. Економічна теорія досліджує закони, що керують виробництвом, розподілом, обміном і споживанням життєвих благ, та розробляє методологічні основи механізму їх використання суспільством з метою підвищення ефективності виробництва і зростання добробуту людей. Тести і завдання розроблено відповідно до програми курсу «економічна теорія». Мета вказівок – перевірка знань студентів з тем, що виносяться на 1 і 2 модулі. Тестування може проводитися як з використанням персонального комп’ютеру, так і у безмашинному варіанті. Методичні рекомендації написані на основі матеріалів укладача і доповнений розробками вітчизняних і зарубіжних авторів. У кожному тесті на одне питання наводиться чотири варіанти відповідей. Студент, ознайомившись із питанням, повинен дати лише одну правильну відповідь. Рівень знань студентів оцінюється за такими критеріями: «відмінно» - якщо правильні відповіді складають від загальної кількості 91-100%, «добре» - 75-90%, «задовільно» - 51-74%, «незадовільно» - менше 51%. Під час самостійної роботи над завданнями слід використовувати наведену навчальну літературу.
Опис
Ключові слова
економічні інструменти, суспільне виробництво, економічне життя, ринкові умови, економічний закон, економічна теорія, економічний суб’єкт, господарська практика
Бібліографічний опис
Матюк Т. В. Методичні рекомендації для підготовки до модульного контролю з дисципліни «Економічна теорія» студентам 1 курсу спеціальність 051 Економіка. Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти/ Т.В. Матюк. – Одеса: Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, 2019. – 22 с.
DOI
ORCID:
УДК