Peculiarities of forming total revenues of united territorial communities in Ukraine under current conditions of transforming the system of public finances

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
2306-4994
E-ISSN
2310-8770
Назва тому
Видавець
Анотація
It is determined that in order to strengthen the financial capacity of local budgets in general and budgets of the united territorial communities in particular, it is necessary to increase their resource base, in particular, to fulfill their own authority, to increase sources of income, to expand the list of expenditures. The main emphasis of fiscal policy is the transition to a qualitatively new level of intergovernmental fiscal relations, namely direct intergovernmental relations of the state budget with all local budgets, including those budgets of the united territorial communities. The author’s own interpretation of the definition of «incomes of the united territorial community» — economic relations with regard to the formation of the income base of the united territorial community as the basis of its tax capacity, in particular its own income for the purpose of financial equalization and the growth of financial potential of the capable united territorial communities at the strategic level planning their development. It is proved that in the process of accumulation of revenues in budgets of joint territorial communities common methods can be used — accumulation of income from productive activity, from property and property rights, from resource base, loan method; and special methods - tax, normative, method of redistribution, method of coefficients, emission, forecast. The analysis and estimation of revenues of own revenues of united territorial communities in Ukraine for 2015—2019 in the context of personal income tax, excise tax, land payment, unified tax, and real estate tax are carried out. The positive dynamics of income of local budgets of the combined communities by the changes of tax and budgetary legislation in the context of fiscal decentralization are determined. A number of factors that need to be taken into account in the formation of the revenue base of the budgets of the joint territorial communities in order to increase their financial capacity are proposed: introduction of a fundamentally new approach to financial horizontal territorial equalization in Ukraine; introduction of a new transfer policy; self-formation of local budgets; formation of a single basket of revenues of the general fund of local budgets; financial support for the development of territories; Subvention from the state budget to local budgets for the formation of the infrastructure of the united territorial communities; Identification and realization of the hidden and underestimated financial potential of the united territorial communities. It is substantiated that efficient development of the borrowing market of territorial communities requires the provision of macroeconomic, institutional and regulatory conditions, financial guarantees, a combination of different sources of budget expenditures for the combined territorial communities.
Визначено, що з метою зміцнення фінансової спроможності місцевих бюджетів у цілому та бюджетів об’єднаних територіальних громад зокрема необхідним є збільшення їхньої ресурсної бази, зокрема на виконання власних повноважень, збільшення джерел надходжень, розширення переліку видатків. Основним акцентом бюджетної політики є перехід на якісно новий рівень міжбюджетних відносин, а саме прямих міжбюджетних відносин державного бюджету з усіма місцевими бюджетами, в тому числі з бюджетами об’єднаних територіальних громад. Представлено власне авторське трактування дефініції «доходи об’єднаної територіальної громади» — економічні відносини щодо формування дохідної бази об’єднаної територіальної громади як основи її податкоспроможності, зокрема власних доходів з метою фінансового вирівнювання та зростання фінансового потенціалу спроможних об’єднаних територіальних громад на стратегічному рівні планування їхнього розвитку. Доведено, що у процесі акумуляції доходів до бюджетів об’єднаних територіальних громад можуть використовуватися загальні методи — акумуляція доходів від продуктивної діяльності, від майна і майнових прав, від ресурсної бази, позичковий метод; і спеціальні методи — податковий, нормативний, метод перерозподілу, метод коефіцієнтів, емісійний, прогнозний . Проведено аналіз та оцінку надходжень власних доходів об’єднаних територіальних громад в Україні за 2015—2019 рр. в розрізі податку на доходи фізичних осіб, акцизного податку, плати за землю, єдиного податку, податку на нерухоме майно. Визначено позитивну динаміку надходжень власних доходів місцевих бюджетів об’єднаних громад за рахунок змін податкового та бюджетного законодавства у контексті фіскальної децентралізації. Запропоновано низку чинників, які потрібно враховувати у процесі формування дохідної бази бюджетів об’єднаних територіальних громад з метою підвищення їхньої фінансової спроможності: упровадження принципово нового підходу до фінансового горизонтального територіального вирівнювання в Україні; запровадження нової трансфертної політики; самостійне формування місцевих бюджетів; формування єдиного кошика доходів загального фонду місцевих бюджетів; фінансове забезпечення розвитку територій; надання субвенцій із державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад; виявлення і реалізація прихованого та недооціненого фінансового потенціалу об’єднаних територіальних громад. Обґрунтовано, що ефективний розвиток ринку запозичень територіальних громад потребує забезпечення макроекономічних, інституціональних та регулятивних умов, фінансових гарантій, поєднання різних джерел забезпечення витрат бюджетів об’єднаних територіальних громад.
Определено, что с целью укрепления финансовой состоятельности местных бюджетов в целом, и бюджетов объединенных территориальных общин в частности, необходимо увеличение их ресурсной базы, а именно на выполнение собственных полномочий, увеличение источников поступлений, расширения перечня расходов. Представлена авторская трактовка дефиниции «доходы объединенной территориальной общины» — экономические отношения по формированию доходной базы объединенной территориальной общины как основы ее налогоспособности, в частности собственных доходов с целью финансового выравнивания и роста финансового потенциала объединенных территориальных общин на стратегическом уровне планирования их развития. Доказано, что в процессе аккумуляции доходов в бюджеты объединенных территориальных общин могут использоваться общие методы — аккумуляция доходов от производительной деятельности, от имущества и имущественных прав, от ресурсной базы, ссудный метод; и специальные методы — налоговый, нормативный, метод перераспределения, метод коэффициентов, эмиссионный, прогнозный методы. Проведен анализ и оценка поступлений собственных доходов объединенных территориальных общин в Украине за 2015—2019 гг. Предложен ряд факторов, которые необходимо учитывать в процессе формирования доходной базы бюджетов объединенных территориальных общин с целью повышения их финансовой состоятельности.
Опис
Ключові слова
income of the united territorial community, financial capacity, income base, own revenues, borrowing of territorial communities, fiscal decentralization, доходи об’єднаної територіальної громади, фінансова спроможність, дохідна база, власні доходи, запозичення територіальних громад, фіскальна децентралізація, доходы объединенной территориальной общины, финансовая состоятельность, доходная база, собственные доходы, заимствования территориальных общин, фискальная децентрализация
Бібліографічний опис
Melnyk V. Peculiarities of forming total revenues of united territorial communities in Ukraine under current conditions of transforming the system of public finances / V. Melnyk, N. Kriuchkova, R. Shchur // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. – 2019. – С. 215–222.
УДК
336.26