Виявлення ціннісних орієнтацій через інтерпретацію тексту близькоспорідненої мови

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2004
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Стаття присвячена інтерпретації дискурсу невідомої близькоспорідненої (сербської) мови носіями української та російської мов. Доведено, що ця інтерпретація дає можливість виявлення ціннісних орієнтацій реципієнта через міжмовні омоніми, які обираються точками сканування й формують інтерпретаційну гіпотезу.
The article is devoted the interpretation of discourse of unknown cognate (Serbian) language by native speakers of Ukrainian and Russian languages. It was proved that this interpretation affords the opportunity to expose valuable orientations of the recipient through interlinguistic homonyms which are chosen by points of scanning and form the interpretation hypothesis.
Статья посвящена интерпретации дискурса неизвестного близкородственного (сербского) языка носителями украинского и русского языков. Доказано, что эта интерпретация дает возможность выявления ценностных ориентаций реципиента через межъязыковые омонимы, которые избираются точками сканирования и формируют интерпретационную гипотезу.
Опис
Ключові слова
близькоспоріднені мови, антиципація, інтерпретація, міжмовна омонімія, розуміння, сприйняття, точка сканування, cognate languages, anticipation, interpretation, interlingual homonimy, understanding, perception (recognition), point of scanning, близкородственные языки, антиципация, интерпретация, межъязыковая омонимия, понимание, восприятие, точка сканирования
Бібліографічний опис
Мова: Науково-теоретичний часопис з мовознавства
Зібрання